Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2006, samt endring fra 2005 til 2006. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

DRG-poeng1)

Samlet antall opphold2)

Indeks for pasientsammensetning3)

Nivå 2006

Prosent endring 2005-06

Nivå 2006

Prosent endring 2005-06

Nivå 2006

Nivå 2005

Helse Øst RHF

327 333

2,4

420 171

5,1

0,78

0,80

Helse Sør RHF

284 757

5,4

362 120

6,4

0,79

0,79

Helse Vest RHF

206 239

2,2

265 698

3,2

0,78

0,78

Helse Midt-Norge RHF

147 282

2,3

182 467

3,0

0,81

0,81

Helse Nord RHF

106 727

2,1

141 875

4,4

0,75

0,77

Totalt

1 072 339

3,1

1 372 331

4,7

0,78

0,79

 

1) Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt i pasientdata for hver enhet/helseforetak. Antall DRG-poeng er gjort sammenlignbart med 2005 ved at tilleggsrefusjon tillagt DRG-poeng er fjernet i 2006.
2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).
3) Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall DRG-poeng og samlet antall opphold.
Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.


Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |