Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2006 og prosentvis endring fra 2005 til 2006. Helseforetak.

Helseforetak

 

Driftskostnader per DRG-poeng1)

Driftskostnader per DRG-poeng1) inkl avskr mv

Nivå 2006

Pst endr. 2005-062)

Relativt kostnadsnivå

Nivå 2006

Pst endr. 2005-062)

Relativt kostnadsnivå

Sykehuset Østfold HF

36 919

6,2

1,05

40 521

5,7

1,05

Sykehuset Asker og Bærum HF

31 022

3,5

0,88

34 381

6,8

0,89

Akershus universitetssykehus HF

32 035

1,4

0,91

35 160

0,2

0,91

Ullevål universitetssykehus HF

36 804

-2,7

1,05

40 256

-3,2

1,04

Aker universitetssykehus HF

42 991

14,6

1,23

46 565

14,9

1,21

Sunnaas sykehus HF

50 363

3,6

1,44

58 028

3,1

1,50

Sykehuset Innlandet HF

32 964

5,2

0,94

36 169

4,9

0,94

Diakonhjemmet Sykehus

38 177

9,6

1,09

40 735

8,1

1,06

Lovisenberg Diakonale sykehus

32 522

-5,0

0,93

35 320

-5,3

0,92

Martina Hansens Hospital

24 096

-11,2

0,69

25 033

-11,1

0,65

Revmatismesykehuset

25 478

2,9

0,73

26 985

2,5

0,70

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF

39 913

-5,4

1,14

45 177

-5,9

1,17

Sykehuset Buskerud HF

29 659

4,0

0,85

32 181

4,6

0,83

Ringerike sykehus HF

28 395

7,1

0,81

31 141

5,3

0,81

Sykehuset i Vestfold HF

30 133

-0,3

0,86

33 668

0,2

0,87

Sykehuset Telemark HF

26 998

0,9

0,77

30 204

-0,5

0,78

Blefjell sykehus HF

34 537

6,3

0,99

36 717

5,0

0,95

Sørlandet sykehus HF

28 997

0,6

0,83

32 121

-1,0

0,83

Betanien Hospital

24 091

24,7

0,69

25 279

24,9

0,66

Helse Stavanger HF

31 859

8,0

0,91

34 485

7,8

0,89

Helse Fonna HF

31 832

9,1

0,91

34 654

5,3

0,90

Helse Bergen HF

34 180

2,8

0,97

37 498

1,8

0,97

Helse Førde HF

37 888

9,0

1,08

41 700

8,2

1,08

Haraldsplass Diakonale Sykehus

31 041

6,0

0,89

33 587

5,4

0,87

Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus

31 356

-7,6

0,89

32 280

-7,5

0,84

Helse Sunnmøre HF

33 753

1,2

0,96

36 700

0,3

0,95

Helse Nordmøre og Romsdal HF

31 665

0,2

0,90

34 585

0,8

0,90

St Olavs Hospital HF

41 276

5,3

1,18

45 472

7,8

1,18

Helse Nord Trøndelag HF

35 341

2,2

1,01

38 138

2,2

0,99

Helgelandssykehuset HF

34 994

2,6

1,00

38 121

2,4

0,99

Nordlandssykehuset HF

38 186

6,2

1,09

41 345

5,5

1,07

Hålogalandssykehuset HF

41 102

8,6

1,17

49 490

14,9

1,28

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

43 151

-1,3

1,23

46 780

-2,6

1,21

Helse Finnmark HF

43 801

5,0

1,25

49 916

9,1

1,29

Totalt

35 057

2,6

1,00

38 579

2,4

1,00

 

1) Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt i pasientdata for hver enhet/helseforetak.
2) Tallene for 2005 er inflasjonsjustert med 3,4 prosent.
3) Eksklusiv Oslo Legevakt.
Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |