Andel døgnopphold, langtidsopphold, langtidsliggedager og polikliniske inntekter 2005 og 2006. Helseforetak.

Helseforetak

 

Andel døgnopphold1)

Andel langtidsopphold

Andel langtidsliggedager

Andel polikliniske inntekter2)

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Sykehuset Østfold HF

67,3

64,3

4,5

3,5

10,0

9,0

14,0

10,6

Sykehuset Asker og Bærum HF

67,4

70,5

3,4

2,5

6,0

5,5

11,0

8,5

Akershus universitetssykehus HF

69,0

67,9

3,7

2,9

7,3

6,9

10,2

9,4

Ullevål universitetssykehus HF

57,0

54,7

4,4

4,8

9,8

10,5

10,8

9,5

Aker universitetssykehus HF

59,5

58,8

5,3

4,3

10,8

9,7

9,3

6,0

Sunnaas sykehus HF

87,5

98,3

0,9

1,5

1,5

2,5

0,5

0,3

Sykehuset Innlandet HF

67,6

67,2

4,1

3,0

6,7

6,2

12,3

10,4

Diakonhjemmet Sykehus

78,2

78,2

6,0

6,9

8,3

13,3

7,1

5,7

Lovisenberg Diakonale sykehus

43,1

44,7

4,3

3,1

10,6

8,4

5,5

5,0

Martina Hansens Hospital

59,9

58,6

3,4

4,4

3,5

4,6

10,5

10,9

Revmatismesykehuset

75,7

76,9

0,5

0,1

0,2

0,2

18,4

16,0

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF

51,6

48,6

3,2

2,7

7,6

8,2

11,6

11,6

Sykehuset Buskerud HF

68,7

66,6

5,0

2,9

7,6

6,4

14,6

11,5

Ringerike sykehus HF

77,7

75,7

3,3

2,6

4,8

4,1

10,7

8,2

Sykehuset i Vestfold HF

60,9

59,3

3,6

2,9

6,5

6,5

12,3

10,7

Sykehuset Telemark HF

51,7

51,9

3,5

2,5

8,8

6,5

14,6

12,5

Blefjell sykehus HF

72,0

71,0

3,0

2,6

3,8

3,8

8,3

6,9

Sørlandet sykehus HF

60,7

55,8

2,9

1,7

5,5

4,1

13,2

10,9

Betanien Hospital

55,8

54,0

3,3

3,2

4,0

3,8

11,3

9,5

Helse Stavanger HF

64,2

62,6

5,1

3,6

8,3

7,1

13,5

11,1

Helse Fonna HF

66,7

68,4

4,3

3,2

6,6

5,6

11,1

9,2

Helse Bergen HF

62,7

62,2

5,1

3,9

11,4

10,1

13,7

11,5

Helse Førde HF

71,8

70,4

4,7

3,4

6,9

7,1

9,7

7,8

Haraldsplass Diakonale Sykehus

62,3

62,2

5,0

5,3

8,4

8,5

6,5

5,2

Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus

75,6

57,2

5,6

3,7

4,1

3,2

13,4

8,4

Helse Sunnmøre HF

63,7

60,9

5,2

3,1

10,0

6,4

13,1

11,2

Helse Nordmøre og Romsdal HF

65,3

64,3

4,2

2,9

5,9

5,6

15,5

12,7

St Olavs Hospital HF

66,2

64,0

6,9

4,6

13,7

12,1

12,7

9,6

Helse Nord Trøndelag HF

64,4

65,4

4,1

2,9

7,4

6,5

11,4

9,4

Helgelandssykehuset HF

64,6

59,2

4,4

2,6

8,5

5,5

11,7

10,3

Nordlandssykehuset HF

69,2

67,1

4,7

3,3

8,8

7,8

12,2

9,5

Hålogalandssykehuset HF

67,7

68,5

5,2

3,4

9,4

8,0

9,3

8,3

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

57,9

56,2

4,9

4,0

12,2

10,4

11,6

9,4

Helse Finnmark HF

72,3

72,8

5,3

3,2

8,2

5,2

9,9

7,7

Totalt

63,1

61,6

4,4

3,4

8,7

7,8

11,8

9,9

 

1) Andel døgnopphold er beregnet som forholdet mellom antall døgnopphold (etter oppholdstype) og samlet antall opphold.
2) Andel polikliniske inntekter av totale driftskostnader til DRG-aktivitet ekskl kapitalkostnader. Driftskostnader inkl avskr mv ble ikke beregnet for 2005.
Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontakperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |