Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2006, samt endring fra 2005 til 2006. Helseforetak.

Helseforetak

 

Alle opphold1)

Døgnopphold2)

Normalopphold3)

Langtidsopphold4)

Gjsn. liggetid 2006

Endring 2005-06

Gjsn. liggetid 2006

Endring 2005-06

Gjsn. liggetid 2006

Endring 2005-06

Gjsn. liggetid 2006

Endring 2005-06

Sykehuset Østfold HF

3,3

-0,2

4,5

-0,2

2,6

-0,1

20,9

1,6

Sykehuset Asker og Bærum HF

3,4

0,0

4,4

-0,1

3,0

0,0

20,6

4,8

Akershus universitetssykehus HF

3,2

-0,1

4,3

0,0

2,7

-0,1

19,9

3,5

Ullevål universitetssykehus HF

3,4

-0,1

5,4

0,1

2,7

-0,1

16,9

-1,2

Aker universitetssykehus HF

4,0

-0,2

6,1

-0,3

3,2

-0,1

21,5

1,7

Sunnaas sykehus HF

17,1

-0,9

17,4

-3,0

15,6

-1,4

124,2

-4,6

Sykehuset Innlandet HF

3,5

-0,1

4,8

-0,1

3,1

0,0

18,6

2,8

Diakonhjemmet Sykehus

5,4

0,2

6,7

0,3

4,0

-0,3

24,3

4,9

Lovisenberg Diakonale sykehus

3,2

-0,1

5,9

-0,44

2,6

0,0

22,4

2,5

Martina Hansens Hospital

3,3

-0,2

4,9

-0,2

3,1

-0,1

7,5

-1,7

Revmatismesykehuset

6,3

-0,5

7,9

-0,8

6,3

-0,5

22,5

13,5

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF

3,2

-0,2

5,6

-0,1

2,7

-0,2

21,4

3,1

Sykehuset Buskerud HF

3,4

-0,2

4,6

-0,1

3,0

-0,1

18,7

5,6

Ringerike sykehus HF

3,6

-0,1

4,4

0,0

3,2

0,0

16,6

1,7

Sykehuset i Vestfold HF

3,3

0,0

4,9

0,0

2,8

-0,1

19,1

3,5

Sykehuset Telemark HF

3,3

-0,1

5,4

-0,1

2,9

0,0

20,4

2,3

Blefjell sykehus HF

3,6

-0,2

4,7

-0,2

3,3

-0,2

16,4

1,1

Sørlandet sykehus HF

2,7

-0,3

4,1

-0,2

2,5

-0,2

17,3

2,7

Betanien Hospital

3,0

0,0

4,7

0,0

2,8

0,0

7,9

-1,0

Helse Stavanger HF

3,5

-0,2

5,0

-0,1

3,0

-0,1

16,9

2,5

Helse Fonna HF

3,4

0,0

4,4

-0,1

2,9

0,0

15,7

2,5

Helse Bergen HF

3,6

-0,1

5,3

-0,2

2,9

0,0

21,6

2,5

Helse Førde HF

3,7

0,0

4,8

0,1

3,1

-0,1

19,6

5,5

Haraldsplass Diakonale Sykehus

4,0

0,1

5,8

0,2

3,3

0,1

16,3

-0,2

Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus

4,4

-1,5

6,9

-0,5

4,0

-1,4

13,3

1,2

Helse Sunnmøre HF

3,8

-0,3

5,6

-0,2

3,2

-0,1

21,0

3,0

Helse Nordmøre og Romsdal HF

3,5

-0,1

4,9

-0,1

3,1

-0,1

19,0

5,2

St Olavs Hospital HF

4,0

-0,3

5,8

-0,36

3,1

-0,2

22,4

3,5

Helse Nord Trøndelag HF

3,5

0,0

4,8

-0,1

3,0

0,0

19,4

4,2

Helgelandssykehuset HF

3,3

-0,3

4,8

-0,2

2,8

-0,2

19,6

2,8

Nordlandssykehuset HF

3,4

-0,1

4,6

0,0

2,9

0,0

20,1

4,1

Hålogalandssykehuset HF

3,6

-0,1

4,8

-0,2

3,0

0,0

20,5

4,2

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

3,5

-0,1

5,5

-0,1

2,8

0,0

20,7

1,3

Helse Finnmark HF

3,3

0,0

4,2

-0,1

2,9

0,1

15,1

2,6

Totalt

3,5

-0,1

5,1

-0,1

2,9

-0,1

19,6

2,6

 

1) Alle opphold er lik sum antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).
2) Antall døgnopphold er basert på oppholdstype og ikke liggetid. I tallene inngår derfor døgnopphold med liggetid lik 0. Disse oppholdene er gitt liggetid lik 1.
3) Normalopphold er opphold med liggetid mindre eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.
4) Langtidsopphold er opphold med liggetid større enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholder er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.
Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |