Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2006, samt endring fra 2005 til 2006. Helseforetak.

Helseforetak

 

DRG-poeng1)

Samlet antall opphold2)

Indeks for pasientsammensetning3)

Nivå 2006

Pst endr. 2005-06

Nivå 2006

Pst endr. 2005-06

Nivå 2006

Nivå 2005

Sykehuset Østfold HF

42 263

3,0

63 120

8,5

0,67

0,71

Sykehuset Asker og Bærum HF

21 698

6,2

27 455

3,0

0,79

0,77

Akershus universitetssykehus HF

46 154

4,4

66 488

9,9

0,69

0,73

Ullevål universitetssykehus HF

77 960

6,6

95 253

7,4

0,82

0,82

Aker universitetssykehus HF

24 286

-7,4

32 721

0,0

0,74

0,80

Sunnaas sykehus HF

5 784

2,5

2 599

-1,5

2,23

2,14

Sykehuset Innlandet HF

75 280

-1,5

94 365

1,9

0,80

0,83

Diakonhjemmet Sykehus

13 859

0,4

12 560

1,5

1,10

1,12

Lovisenberg Diakonale sykehus

11 876

4,8

17 723

-1,9

0,67

0,63

Martina Hansens Hospital

6 606

12,2

6 005

4,9

1,10

1,03

Revmatismesykehuset

1 567

4,7

1 882

6,7

0,83

0,85

Rikshospitalet Radiumhospitalet HF

92 398

8,4

95 542

6,2

0,97

0,95

Sykehuset Buskerud HF

32 826

4,9

40 670

7,7

0,81

0,83

Ringerike sykehus HF

11 842

3,9

14 754

3,5

0,80

0,80

Sykehuset i Vestfold HF

40 230

2,1

53 132

4,9

0,76

0,78

Sykehuset Telemark HF

33 256

4,3

51 647

3,7

0,64

0,64

Blefjell sykehus HF

14 125

3,2

17 617

7,7

0,80

0,84

Sørlandet sykehus HF

56 540

6,1

82 751

9,8

0,68

0,71

Betanien Hospital

3 540

-9,4

6 007

-4,3

0,59

0,62

Helse Stavanger HF

55 418

1,3

74 597

5,4

0,74

0,77

Helse Fonna HF

28 451

0,3

39 276

2,8

0,72

0,74

Helse Bergen HF

87 721

4,6

106 638

2,3

0,82

0,80

Helse Førde HF

21 520

-2,1

27 775

-0,3

0,77

0,79

Haraldsplass Diakonale Sykehus

11 150

0,5

14 633

1,6

0,76

0,77

Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus

1 979

13,0

2 779

32,5

0,71

0,84

Helse Sunnmøre HF

28 624

6,1

37 944

6,3

0,75

0,76

Helse Nordmøre og Romsdal HF

20 829

1,2

26 941

4,5

0,77

0,80

St Olavs Hospital HF

74 296

0,8

86 320

1,4

0,86

0,87

Helse Nord Trøndelag HF

23 533

3,7

31 262

2,0

0,75

0,74

Helgelandssykehuset HF

13 828

0,3

20 826

9,6

0,66

0,73

Nordlandssykehuset HF

24 681

0,3

32 520

4,1

0,76

0,79

Hålogalandssykehuset HF

16 747

-1,8

23 465

-1,8

0,71

0,71

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

40 939

6,2

49 652

6,8

0,82

0,83

Helse Finnmark HF

10 534

0,4

15 412

1,2

0,68

0,69

Totalt

1 072 339

3,1

1 372 331

4,7

0,78

0,79

 

1) Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt i pasientdata for hver enhet/helseforetak.
2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).
3) Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall DRG-poeng og samlet antall opphold.
Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |