Kapasitetsutnytting i poliklinikker og døgninstitusjoner for voksne

Her presenteres indikatorer for kapasitetsutnytting i poliklinikker og døgninstitusjoner for voksne. Følgende indikatorer er sentrale:

Konsultasjoner per fagårsverk
Personell- og behandlerfaktor
Utskrivninger per årsverk og per døgnplass
Beleggsprosent 

Personellfaktoren gir et estimat på antall årsverk som er tilgjengelig per pasient. Behandlerfaktor viser tilsvarende mål for universitets- og høyskoleutdannet personell. Utskrivninger per døgnplass måler bruken av døgnplassene med hensyn på pasientsirkulasjon, mens beleggsprosenten måler utnyttelsesgraden av døgnplassene.

For nærmere omtale av indikatorene, se:

Alle indikatorer presenteres som gjennomsnittstall på nasjonalt og regionalt nivå.

Tabeller

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |