Psykisk helsevern
I Opptrappingsplanen for psykisk helse er det et mål å øke tilgjengeligheten til tjenestene i det psykiske helsevernet. Et virkemiddel for å få til dette er økt produktivitet i poliklinikkene, og dette setter Opptrappingsplanen konkrete krav om.

Krav om økt produktivitet kan sees i sammenheng med det overordnede helsepolitiske målet om effektiv ressursutnyttelse. Produktivitet og effektivitet er begreper som kan oppfattes ulikt og som til dels er vanskelig å operasjonalisere for psykisk helsevern. Med indikatorer for produktivitet måler vi aktivitet i forhold til ressursinnsatsen.

I de følgende tabeller presenteres indikatorer for produktivitet eller kapasitetsutnytting i psykisk helsevern for 2005-2006.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |