Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for barn og unge. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i 2006. Regionalt nivå. Millioner kroner.

 

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Sum RHF

Totale driftskostnader

835

383

444

291

278

2 230

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

91

54

50

36

37

267

B. Øremerkede statstilskudd1)

*

*

*

*

*

*

C. Pasientbetaling

0

0

0

0

0

0

D. Andre inntekter

30

8

16

11

11

76

E. Finansiert av RHF2)

714

320

378

181

231

1 824


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne i 2006. Det presenteres derfor kun sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i psykisk helsevern totalt i 2005 og 2006.

2) Driftskostnader finansiert av RHF residualbestemmes, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene A, B, C og D.


Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |