Øremerkede tilskudd1) fra staten til psykisk helsevern. Regionalt nivå. 2005 og 2006. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og endring i prosent.

 

 

Psykisk helsevern

2005

2006

Pst. endring

Helse Øst RHF

371

495

33,6

Helse Sør RHF

227

276

21,8

Helse Vest RHF

230

352

52,6

Helse Midt-Norge RHF

164

203

23,7

Helse Nord RHF

139

167

20,3

Totalt

1 131

1 493

32,0


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne i 2006. Det presenteres derfor kun sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i psykisk helsevern totalt i 2005 og 2006.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |