Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter i 2006. Regionalt nivå. Millioner kroner.

 

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Sum RHF

Totale driftskostnader

4 336

1 752

2 186

1 406

1 181

10 861

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

142

91

62

59

45

401

B. Øremerkede statstilskudd1)

*

*

*

*

*

*

C. Pasientbetaling

25

15

16

10

8

75

D. Andre inntekter

121

44

67

100

34

366

E. Finansiert av RHF2)

3 552

1 325

1 689

1 097

926

8 589


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne i 2006. Det presenteres derfor kun sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i psykisk helsevern totalt i 2005 og 2006.

2) Driftskostnader finansiert av RHF residualbestemmes, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene A, B, C og D.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |