Totale driftskostnader til og finansiering av psykisk helsevern for henholdsvis barn og unge og voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. 2005 og 2006. Millioner kroner målt i faste 2006-kroner, og prosentvis endring.

 

 

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Sum psykisk helsevern

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

2005

2006

Pst. endr

Totale driftskostnader

2 083

2 225

6,8

10 748

10 992

2,3

12 831

13 217

3,0

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

243

267

10,2

396

401

1,2

639

668

4,6

B. Øremerkede statstilskudd1)

*

*

 

*

*

 

1 131

1 493

32,1

C. Pasientbetaling

0

0

0,0

69

77

11,3

69

77

11,3

D. Andre inntekter

77

74

-3,6

352

369

4,7

429

443

3,2

E. Finansiert av RHF2)

1 422

1 819

27,9

9 140

8 952

-2,1

10 563

10 536

-0,3

 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse.

1) Det har ikke vært mulig å skille mellom andelen øremerkede midler knyttet til Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. prp. nr. 63 (1997-98)) inntektsført i henholdsvis psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne i 2006. Det presenteres derfor kun samlet sum øremerkede statstilskudd som ble inntektsført i 2005 og 2006.

2) Driftskostnader finansiert av RHF residualbestemmes, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringskomponentene A, B, C og D.

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |