Nasjonale nøkkeltall
Her presenteres en tabell som gir et sammendrag over nøkkeltall nasjonalt for de tre sektorene psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk spesialisthelsetjeneste i perioden 2002-2006.

 

Nøkkeltall

2002

2003

2004

2005

2006

Pst endring 2005-06

Aktivitet somatikk

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

785 663

828 876

840 590

854 581

876 196

  2,51)

Dagopphold

361 548

429 578

468 262

514 139

548 645

6,7

Polikliniske konsult.

3 060 055

3 240 745

3 374 388

3 458 478

3 551 519

2,7

DRG-poeng døgnopphold2)

833 366

877 291

890 668

919 358

947 848

3,11)

DRG-poeng dagopphold2)

119 097

145 643

151 326

163 631

163 065

-0,3

Gj.sn liggetid alle opphold

4,2

3,9

3,7

3,6

3,5

-2,8

Gj.sn liggetid døgnopphold

5,6

5,4

5,2

5,1

5,0

-2,0

Aktivitet psykisk helsevern

 

 

 

 

 

 

Polikl konsultasjoner PHV

616 826

699 221

758 979

867 390

930 789

7,3

Døgnopphold PHV3)

41 796

44 739

45 721

47 597

51 704

8,6

Utskrivninger PHV3)

37 208

40 355

41 249

43 515

47 549

9,3

Antall oppholdsdøgn PHV

1 726 598

1 673 563

1 612 392

1 571 281

1 560 009

-0,7

Behandlede pasienter PHBU

30 467

34 434

39 340

43 426

47 280

8,9

Polikliniske tiltak PHBU

349 000

447 000

495 963

561 304

641 972

14,4

Personell

 

 

 

 

 

 

Årsverk somatikk4)

62 125

63 155

63 498

64 186

65 140

1,5

Herav antall legeårsverk4)

7 328

7 592

7 922

8 199

8 412

2,6

Årsverk PHV

15 013

15 435

15 585

16 148

16 533

2,4

Årsverk PHBU

2 882

2 982

3 033

3 203

3 507

9,5

Senger/døgnplasser

 

 

 

 

 

 

Effektive senger somatikk

13 133

12 986

13 039

12 948

12 835

-0,9

Døgnplasser PHV

5 445

5 296

5 169

5 005

4 990

-0,3

Døgnplasser PHBU

312

337

326

331

335

1,2

Kostnader (millioner kr)5)

 

 

 

 

 

 

Somatikk

39 796

44 096

46 786

49 139

53 382

8,6

 - i tillegg kapitalkostn6)

 

 

 

4 460

4 704

5,5

Psykisk helsevern voksne6)

8 710

9 294

9 609

10 395

10 992

5,7

- i tillegg kapitalkostn.

 

 

 

892

1 029

15,4

Psykisk helsevern barn og unge6)

1 464

1 667

1 830

2 015

2 225

10,4

- i tillegg kapitalkostn

 

 

 

175

203

16,0

Rusbehandling7)

 

 

1 723

1 894

2 120

11,9

Spes.helsetj. samlet ekskl rus8)

49 970

55 057

58 225

61 549

66 599

8,2

Spes.helsetj. samlet inkl rus8)

 

 

59 948

63 443

68 719

8,3

- i tillegg kapitalkostn

 

 

 

5 527

5 936

7,4


1) Oslo kommunale legevakt kom inn under ISF-ordningen i 2006 med 6 791 døgnopphold. Målt i antall DRG-poeng utgjør disse 2 402. Når disse holdes utenfor blir veksten i antall døgnopphold på 1,7 prosent og veksten i DRG-poeng for døgnoppholdene på 2,8 prosent. Det var ikke registrert dagopphold ved institusjonen.
2) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister ISF. For driftsåret 2006 er DRG-poengene justert for noen av tilleggspoengene som ble innført i 2006. Dette er gjort for at poengene kan sammenlignes med tidligere års poeng. Dersom alle refusjonsregler teller vil DRG-poengene nasjonalt øke med 678 poeng.
3) Antall døgnopphold er alle utskrevne pasienter samt de som ligger inne i året men utskrives etter årsskiftet, Antall utskrivninger er antall pasienter utskrevet i 2006.
4) Punkttall per 31.12 i driftsåret. Årsverk for fødestuer og helsesentre er holdt utenfor. Dersom disse inkluderes er totale antall årsverk i 2006 lik 65 774 og antall legeårsverk 8 444.
5) Tallene er i løpende kroner. Dersom tallene ønskes deflatert til faste kroner henvises til tabell 1.2 nedenfor der to typer deflatorer som kan benyttes er presentert.
6) Den prosentvise endringen i kapitalkostnader fra 2005 til 2006 i de forskjellige sektorene kan indikere omfordelinger som ikke er analysert nærmere.
7) Det er ikke beregnet oversikt for kapitalutgifter innenfor rus.
8) Dette er summen av behandlingssektorene i spesialisthelsetjenesten.

 

  • Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |