Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter type opphold og innleggelsesmåte. Antall opphold og opphold per 1000 innbyggere 80 år og eldre. 2005 og 2006.

Pasientenes bostedsregion

Antall opphold og opphold per 1000 innbyggere 80 år og eldre

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgn-opphold med. DRG

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helse Øst

844

892

113

128

468

486

402

419

 

64 320

68 829

8 601

9 860

35 642

37 492

30 606

32 375

Helse Sør

1 049

1 074

146

145

478

481

415

413

 

46 407

47 903

6 456

6 450

21 128

21 438

18 350

18 424

Helse Vest

901

891

133

126

498

496

434

433

 

38 362

38 292

5 659

5 433

21 214

21 321

18 456

18 595

Helse Midt-Norge

883

925

98

89

489

518

424

447

 

28 382

29 944

3 163

2 881

15 731

16 776

13 613

14 470

Helse Nord

811

840

121

124

504

513

431

438

 

16 790

17 665

2 497

2 605

10 434

10 797

8 924

9 207

Alle bostedsreg

900

929

122

125

482

494

417

427

 

194 261

202 633

26 376

27 229

104 149

107 824

89 949

93 071

Utlend./u. bosted

156

156

7

11

136

134

124

108

Totalt

194 417

202 789

26 383

27 240

104 285

107 958

90 073

93 179

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |