Bruk av sykehustjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter type opphold og innleggelsesmåte. Antall liggedager og liggedager per 1000 innbyggere 80 år og eldre. 2005 og 2006.

Pasientenes bostedsregion

Antall liggedager og liggedager per 1000 innbyggere 80 år og eldre

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold med. DRG

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Helse Øst

4 403

4 503

682

618

3 458

3 606

2 770

2 888

 

335 609

347 528

51 961

47 722

263 562

278 325

211 136

222 916

Helse Sør

4 516

4 491

1 050

1 023

3 041

3 020

2 410

2 386

 

199 758

200 338

46 432

45 628

134 503

134 694

106 620

106 444

Helse Vest

4 956

4 768

1 139

1 026

3 546

3 473

2 809

2 743

 

210 996

204 816

48 478

44 061

150 969

149 198

119 577

117 822

Helse Midt-Norge

5 185

5 144

792

682

4 098

4 145

3 243

3 223

 

166 635

166 601

25 452

22 076

131 695

134 238

104 240

104 393

Helse Nord

5 016

5 137

755

737

4 074

4 196

3 229

3 251

 

103 858

108 007

15 639

15 507

84 360

88 237

66 866

68 367

Alle bostedsreg.

4 710

4 709

871

802

3 544

3 597

2 818

2 842

 

1 016 856

1 027 290

187 962

174 994

765 089

784 692

608 439

619 942

Utlend./u. bosted

749

699

27

86

709

602

620

425

Totalt

1 017 605

1 027 989

187 989

175 080

765 798

785 294

609 059

620 367

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Somatikk 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |