Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2007 og prosentvis endring fra 2006 til 2007. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak 

Driftskostnader per DRG-poeng

Driftskostnader per DRG-poeng inkl. avskrivninger mv.

Nivå 2007

Prosent nom. endring
2006-07 1)

Prosent endring infl. just.
2006-07 2)

Relativt kost.-nivå 3)

 

Nivå 2007

Prosent nom. endring
2006-07 1)

Prosent endring infl. just.
2006-07 2)

Relativt kost.-nivå 3)

 

Helse Sør-Øst RHF

37 314

9,4

3,1

0,98

40 821

8,5

2,3

0,98

Helse Vest RHF

37 353

9,3

3,0

0,98

40 571

8,8

2,6

0,97

Helse Midt-Norge RHF

39 423

3,3

-2,7

1,03

43 313

3,8

-2,2

1,04

Helse Nord RHF

43 927

5,1

-0,9

1,15

47 880

3,5

-2,5

1,15

Totalt 4)

38 250

7,9

1,7

1,00

41 798

7,2

1,1

1,00

1) Nominell endring, dvs. ikke justert for prisstigning.
2) Tallene for 2006 er justert for prisstigning på 6,1 prosent basert på Ssb sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.
3) Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Datakilde: SINTEF Helse, Ssb og Npr
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”  (Pdf - 2 Mb).

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |