Gjennomsnittlig liggetid1) for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2007, samt endring fra 2006 til 2007. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Alle opphold 2)

Døgnopphold 3)

Normalopphold 4)

Langtidsopphold 5)

Gjsn. liggetid 2007

Endring 2006-07

Gjsn. liggetid 2007

Endring 2006-06

Gjsn. liggetid 2007

Endring 2006-07

Gjsn. liggetid 2007

Endring 2006-07

Helse Sør-Øst RHF

3,7

-0,4

4,9

-0,1

2,6

-0,1

19,5

0,2

Helse Vest RHF

3,6

0,0

5,0

0,0

2,8

0,0

19,1

0,3

Helse Midt-Norge RHF

3,3

-0,2

5,1

-0,3

2,7

-0,2

20,3

-1,0

Helse Nord RHF

3,2

-0,1

4,8

-0,1

2,6

-0,1

20,4

0,8

Totalt 6)

3,2

-0,1

4,9

-0,1

2,6

-0,1

19,6

0,1

1) Gjennomsnittlig liggetid er sum liggedager dividert på sum opphold. Opphold med utskrivingsdato=innskrivingsdato er gitt liggetid lik 0,5 døgn. Dette er en endring fra tidligere SAMDATA-rapporter. Tidligere ble liggetiden til disse oppholdene satt lik 1.

2) Alle opphold er lik sum antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).

3) Skillet mellom døgnopphold og dagopphold er knyttet til oppholdstype og ikke faktisk liggetid, dvs. at noen døgnopphold vil kunne være opphold med innskrivingsdato lik utskrivingsdato.

4) Normalopphold er opphold med liggetid mindre enn eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG. I tidligere SAMDATA-rapporter ble trimpunkt for sekundær rehabilitering satt lik 100 dager. I årets rapport er dette korrigert til 100 dager pluss trimpunkt for DRG-ene som omfattes av sekundær rehabilitering.

5) Langtidsopphold er opphold med liggetid lenger enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG. I tidligere SAMDATA-rapporter ble trimpunkt for sekundær rehabilitering satt lik 100 dager. I årets rapport er dette korrigert til 100 dager pluss trimpunkt for DRG-ene som omfattes av sekundær rehabilitering.

6) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt. Det er dermed et avvik på 0,1 liggedøgn i forhold til gjennomsnitt presentert i tabell under "Nasjonale nøkkeltall".

Datakilde: Npr

Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb).

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |