Andel langtidsopphold, andel langtidsliggedager, andel polikliniske inntekter og andel forskningstilskudd for 2006 og 2007. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Andel langtids-opphold 1)

Andel langtids-liggedager 2)

Andel polikliniske inntekter 3)

Andel forsknings-tilskudd 4)

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Helse Sør-Øst RHF

3,2

2,9

8,3

7,8

9,8

9,6

1,9

1,6

Helse Vest RHF

3,7

3,5

8,6

8,3

10,1

9,2

1,5

1,2

Helse Midt-Norge RHF

3,8

3,2

9,7

7,7

10,0

10,0

1,3

1,2

Helse Nord RHF

3,4

3,2

8,6

8,6

9,0

8,9

1,5

1,6

Totalt 5)

3,4

3,1

8,6

8,0

9,8

9,5

1,7

1,5

Datakilde: Npr
1) Andel langtidsopphold av samlet antall opphold. Langtidsopphold er opphold med liggetid lenger enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG. I tidligere SAMDATA-rapporter ble trimpunkt for sekundær rehabilitering satt lik 100 dager. I årets rapport er dette korrigert til 100 dager pluss trimpunkt for DRG-ene som omfattes av sekundær rehabilitering.
2) Andel liggedager definert som langtidsliggedager av samlet antall liggedager. Langtidsliggedager er definert som liggetid lenger enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG. I tidligere SAMDATA-rapporter ble trimpunkt for sekundær rehabilitering satt lik 100 dager. I årets rapport er dette korrigert til 100 dager pluss trimpunkt for DRG-ene som omfattes av sekundær rehabilitering.
3) Andel polikliniske inntekter er beregnet som forholdstallet (*100) mellom polikliniske inntekter og totale kostnader til DRG-aktivitet ekskl. kapitalkostnader.
4) Andel forskningstilskudd er beregnet som forholdstallet (*100) mellom tilskudd til forskning og nasjonale medisinske kompetansesentra og totale kostnader til DRG-aktivitet ekskl. kapitalkostnader.
5) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb)

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |