Antall døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner for 2007, samt endring fra 2006 til 2007. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

Døgnopphold 1)

Dagopphold 2)

Polikliniske konsultasjoner 3)

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Pst. endr. ekskl. dag-rehab 4)

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Helse Sør-Øst RHF

474 567

0,4

327 871

5,0

10,5

2 061 435

8,3 (3,5)

Helse Vest RHF

165 499

-2,7

96 003

0,4

0,0

 698 598

1,4

Helse Midt-Norge RHF

114 800

-1,1

73 180

10,2

9,8

556 956

2,3

Helse Nord RHF

88 370

-1,5

53 190

1,3

3,2

 416 472

1,3

Totalt 5)

843 236

-0,6

550 244

4,5

7,6

3 733 461

5,2 (2,6)

Datakilde: Npr
1) Skillet mellom døgnopphold og dagopphold er knyttet til oppholdstype og ikke faktisk liggetid., dvs. at noen døgnopphold vil kunne være opphold med innskrivingsdato lik utskrivingsdato.
2) Dagopphold er definert etter oppholdstype, ikke liggetid, jf. note 1.
3) Skadeseksjonen ved legevakten i Storgt. 40 i Oslo, underlagt Ullevål universitetssykehus HF, har for første gang innrapportert polikliniske konsultasjoner i 2007. Dette gir en kunstig høy vekst i antall konsultasjoner fra 2006 til 2007. Tall i parentes er endringstall uten Ullevål, skadeseksjonen legevakten.
4) Endring i dagopphold når vi holder opphold i DRG 462B (dagrehabilitering) utenfor. Det er en stor nedgang i dagopphold i DRG 462B i Npr-data for 2007 sammenlignet med 2006. Dette kan knyttes til at Avregningsutvalget, basert på resultater fra journalgjennomganger, fastslo at 98 prosent av dagopphold registrert i DRG 462B ikke oppfylte kravene til registrering i DRG 462B.
5) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb)

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |