Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2007, samt endring fra 2006 til 2007. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

 

DRG-poeng 1)

Samlet antall opphold 2)

Indeks for pasient-sammensetning 3)

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Nivå 2007

Nivå 2006

Helse Sør-Øst RHF

635 558

3,5

802 438

2,3

0,79

0,78

Helse Vest RHF

208 950

1,4

261 502

-1,6

0,80

0,78

Helse Midt-Norge RHF

152 314

3,2

187 980

3,0

0,81

0,81

Helse Nord RHF

106 269

-0,3

141 560

-0,5

0,75

0,75

Totalt 4)

1 103 092

2,7

1 393 480

1,3

0,79

0,78

Datakilde: Npr
1) Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt (ISF-vekt) i pasientdata for hver enhet/helseforetak. I fjorårets rapport ble antall DRG-poeng gjort sammenlignbart med 2005 ved at tilleggsrefusjon tillagt DRG-poeng i 2006 ble tilbakestilt. I årets rapport brukes ISF-vektene uten korreksjoner. Det vil si at antall DRG-poeng for 2006 som benyttes som beregningsunderlag i tabellene ikke er identisk med tallene presentert i fjorårets rapport.
2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).
3) Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall DRG-poeng og samlet antall opphold.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf 2 - Mb)

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |