Gjennomsnittlig liggetid 1 for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2007, samt endring fra 2006 til 2007. Helseforetak.

Helseforetak

 

Alle opphold 2)

Døgnopphold 3)

Normalopphold 4)

Langtidsopphold 5)

Gjsn. liggetid 2007

Endring 2006-07

Gjsn. liggetid 2007

Endring 2006-06

Gjsn. liggetid 2007

Endring 2006-07

Gjsn. liggetid 2007

Endring 2006-07

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

2,9

-0,1

4,4

-0,1

2,3

-0,1

21,0

0,1

Akershus universitetssykehus HF

3,1

0,0

4,3

0,1

2,6

0,0

20,8

0,9

Sykehuset Asker og Bærum HF

3,3

0,0

4,5

0,1

2,8

0,0

22,2

1,6

Aker universitetssykehus HF

3,6

-0,2

5,8

-0,2

2,8

-0,2

21,8

0,5

Ullevål universitetssykehus HF

2,9

-0,2

5,1

-0,3

2,3

-0,1

16,8

-0,1

Sunnaas sykehus HF

11,0

-6,2

15,5

-2,0

10,1

-5,4

121,9

-2,3

Sykehuset Innlandet HF

3,2

-0,1

4,7

0,0

2,8

-0,1

19,5

0,9

Rikshospitalet HF

3,3

0,1

5,7

-0,1

2,6

0,1

20,2

-0,3

Sykehuset Buskerud HF

3,1

-0,1

4,5

-0,1

2,6

-0,1

19,9

1,2

Ringerike sykehus HF

2,8

-0,7

4,2

-0,2

2,5

-0,6

15,7

-0,9

Blefjell sykehus HF

3,3

-0,2

4,3

-0,3

3,0

-0,1

16,8

0,4

Sykehuset i Vestfold HF

2,7

-0,3

4,5

-0,4

2,4

-0,2

19,7

0,7

Sykehuset Telemark HF

3,2

0,1

5,1

-0,3

2,8

0,2

18,8

-1,2

Sørlandet sykehus HF

2,3

-0,2

4,0

-0,1

2,1

-0,1

17,2

-0,1

Diakonhjemmets sykehus

5,3

0,0

6,5

-0,1

4,0

0,1

23,6

-0,6

Lovisenberg Diakonale Sykehus

3,1

0,2

5,8

0,0

2,5

0,2

23,5

1,2

Martina Hansens Hospital

3,0

0,0

4,7

0,0

2,9

0,1

6,7

-0,7

Betanien hospital

2,5

-0,2

4,8

0,2

2,3

-0,3

8,3

0,4

Revmatismesykehuset

6,1

-0,1

7,6

-0,3

6,0

-0,1

10,6

-11,9

Helse Vest RHF

3,1

-0,1

4,9

0,0

2,6

-0,2

18,7

1,9

Helse Stavanger HF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Fonna HF

3,0

-0,2

4,1

-0,3

2,6

-0,2

15,1

-0,6

Helse Bergen HF

3,5

0,1

5,4

0,1

2,8

0,1

21,2

-0,3

Helse Førde HF

3,4

-0,1

4,7

-0,1

2,9

0,0

19,4

0,2

Haraldsplass Diakonale Sykehus

3,8

0,0

5,7

-0,1

3,1

0,0

16,9

0,6

Haugesund san.for. revmatismesykehus

4,4

0,3

6,6

-0,2

4,1

0,3

12,9

-0,4

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

3,4

-0,2

5,3

-0,2

2,9

-0,1

20,6

-0,3

Helse Nordmøre og Romsdal HF

3,2

-0,2

4,9

-0,1

2,7

-0,1

19,1

0,1

St. Olavs Hospital HF

3,3

-0,5

5,2

-0,5

2,7

-0,3

20,7

-1,6

Helse Nord Trøndelag HF

3,2

-0,1

4,6

-0,1

2,7

0,0

19,2

-0,2

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

3,0

-0,1

4,7

-0,1

2,6

0,0

20,7

1,1

Nordlandssykehuset HF

3,3

-0,1

4,7

-0,1

2,7

-0,1

20,8

0,9

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

3,2

-0,1

5,1

-0,1

2,6

-0,1

21,4

1,0

Helse Finnmark HF

3,2

0,0

4,1

0,0

2,7

0,0

15,3

0,3

Totalt 6)

3,2

-0,1

4,9

-0,1

2,6

-0,1

19,6

0,1

Datakilde: Npr
1) Gjennomsnittlig liggetid er sum liggedager dividert på sum opphold. Opphold med utskrivingsdato=innskrivingsdato er gitt liggetid lik 0,5 døgn. Dette er en endring fra tidligere SAMDATA-rapporter. Tidligere ble liggetiden til disse oppholdene satt lik 1.
2) Alle opphold er lik sum antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).
3) Skillet mellom døgnopphold og dagopphold er knyttet til oppholdstype og ikke faktisk liggetid, dvs. at noen døgnopphold vil kunne være opphold med innskrivingsdato lik utskrivingsdato.
4) Normalopphold er opphold med liggetid mindre enn eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG. I tidligere SAMDATA-rapporter ble trimpunkt for sekundær rehabilitering satt lik 100 dager. I årets rapport er dette korrigert til 100 dager pluss trimpunkt for DRG-ene som omfattes av sekundær rehabilitering.
5) Langtidsopphold er opphold med liggetid lenger enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG. I tidligere SAMDATA-rapporter ble trimpunkt for sekundær rehabilitering satt lik 100 dager. I årets rapport er dette korrigert til 100 dager pluss trimpunkt for DRG-ene som omfattes av sekundær rehabilitering.
6) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt. Det er dermed et avvik på 0,1 liggedøgn i forhold til gjennomsnitt presentert i tabell under "Nasjonale nøkkeltall".
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb).

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |