Andel opphold for pasienter 80 år og over og andel øyeblikkelighjelp-opphold for pasienter 80 år og over for 2006 og 2007.

Helseforetak

 

Andel opphold for pasienter 80 år og over 1)

Andel ø-hjelpsopphold for eldre 2)

Nivå 2006

Nivå 2007

Nivå 2006

Nivå 2007

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

13,9

13,1

66,8

68,5

Akershus universitetssykehus HF

12,1

11,7

60,4

58,5

Sykehuset Asker og Bærum HF

15,4

16,1

75,7

74,4

Aker universitetssykehus HF

21,8

22,1

55,7

53,1

Ullevål universitetssykehus HF

11,2

11,6

45,5

40,7

Sunnaas sykehus HF

1,3

0,7

0,0

0,0

Sykehuset Innlandet HF

17,1

17,4

62,1

59,5

Rikshospitalet HF

4,1

4,8

10,3

8,7

Sykehuset Buskerud HF

13,9

14,4

55,9

55,7

Ringerike sykehus HF

18,5

22,6

71,4

45,8

Blefjell sykehus HF

17,4

18,0

79,2

80,3

Sykehuset i Vestfold HF

14,8

15,2

63,7

55,7

Sykehuset Telemark HF

29,8

25,7

22,2

29,6

Sørlandet sykehus HF

12,5

13,4

60,9

55,4

Diakonhjemmets sykehus

27,7

28,1

85,5

85,9

Lovisenberg Diakonale Sykehus

25,5

19,5

33,5

44,4

Martina Hansens Hospital

4,9

4,9

5,4

5,8

Betanien hospital

23,1

21,7

1,6

1,9

Revmatismesykehuset

5,0

4,3

0,0

3,4

Helse Vest RHF

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

13,5

14,2

47,5

45,3

Helse Fonna HF

16,6

16,2

61,7

64,0

Helse Bergen HF

11,2

11,9

59,5

60,7

Helse Førde HF

19,7

18,8

56,8

59,2

Haraldsplass Diakonale Sykehus

25,6

26,7

68,9

66,0

Haugesund san.for. revmatismesykehus

10,0

10,4

1,8

1,2

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

17,2

15,6

52,2

54,6

Helse Nordmøre og Romsdal HF

18,5

17,0

57,5

58,6

St. Olavs Hospital HF

14,9

14,2

54,4

52,6

Helse Nord Trøndelag HF

17,9

16,9

63,3

68,4

Helse Nord RHF

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

16,4

18,6

60,3

63,7

Nordlandssykehuset HF

12,9

13,1

67,0

67,0

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

10,9

11,4

58,6

56,6

Helse Finnmark HF

10,5

9,9

78,7

83,0

Totalt 3)

14,5

14,5

54,9

54,6

Datakilde: Npr
1) Andel opphold for pasienter 80 år og over av samlet antall opphold.
2) Andel øyeblikkelighjelp-opphold for pasienter 80 år og over av samlet antall opphold for pasienter 80 år og over.
3) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb).

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |