Antall døgnopphold, dagopphold og polikliniske konsultasjoner for 2007, samt endring fra 2006 til 2007. Helseforetak.

Helseforetak

 

Døgnopphold 1)

Dagopphold 2)

Polikliniske konsultasjoner 3)

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Pst. endr. ekskl. dag-rehab 4)

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

40 254

-0,8

24 674

9,5

12,0

162 355

5,1

Akershus universitetssykehus HF

45 402

0,5

22 314

4,7

5,4

162 476

5,8

Sykehuset Asker og Bærum HF

19 492

0,7

8 325

2,7

6,8

68 127

3,6

Aker universitetssykehus HF

20 060

4,3

14 961

10,9

5,3

98 121

11,1

Ullevål universitetssykehus HF

53 135

2,0

46 593

8,0

7,6

360 840

34,7 (0,4)

Sunnaas sykehus HF

2 634

3,1

1 134

2 420,0

3503,2

1 017

32,1

Sykehuset Innlandet HF

60 995

-3,9

34 401

11,2

11,9

271 492

0,4

Rikshospitalet HF

48 948

0,3

44 129

-10,2

6,6

191 728

8,2

Sykehuset Buskerud HF

26 971

-0,5

14 851

9,4

9,4

110 647

-1,0

Ringerike sykehus HF

11 608

4,0

7 281

102,9

27,9

38 514

6,9

Blefjell sykehus HF

12 935

3,5

4 942

-3,4

-3,3

38 675

2,4

Sykehuset i Vestfold HF

32 280

2,4

25 028

15,8

14,7

151 839

7,3

Sykehuset Telemark HF

27 612

3,0

20 063

-19,2

43,0

112 546

3,9

Sørlandet sykehus HF

45 224

-2,1

40 820

11,7

7,3

182 019

-0,4

Diakonhjemmets sykehus

10 079

2,7

2 751

0,3

0,4

36 143

0,6

Lovisenberg Diakonale Sykehus

8 782

10,7

9 283

-5,2

-1,6

34 533

7,2

Martina Hansens Hospital

3 522

0,1

2 416

-2,9

-7,3

20 076

-1,5

Betanien hospital

2 997

-7,7

3 455

25,1

25,1

13 169

1,8

Revmatismesykehuset

1 637

13,1

450

3,4

-7,1

7 118

34,9

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

46 290

-0,9

30 417

9,1

11,4

204 344

4,9

Helse Fonna HF

27 110

1,0

13 170

6,0

4,2

93 579

3,9

Helse Bergen HF

62 008

-6,5

37 754

-6,4

-8,4

274 050

-1,2

Helse Førde HF

19 479

-0,4

8 541

3,9

4,3

95 831

1,3

Haraldsplass Diakonale Sykehus

9 038

-0,7

5 270

-4,8

-2,5

16 009

1,1

Haugesund san.for. revmatismesykehus

1 574

-1,0

851

-28,4

-28,4

14 785

-9,7

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

23 431

1,4

15 359

3,6

2,4

123 225

2,8

Helse Nordmøre og Romsdal HF

17 129

-1,1

10 884

13,2

13,2

96 712

3,8

St. Olavs Hospital HF

54 064

-2,1

35 821

15,1

14,8

249 761

3,2

Helse Nord Trøndelag HF

20 176

-1,3

11 116

2,7

2,3

87 258

-2,5

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

12 087

-1,9

8 153

-4,1

2,9

66 862

8,2

Nordlandssykehuset HF

26 686

1,0

13 208

5,1

5,7

110 410

3,5

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

38 086

-3,3

27 781

1,9

3,3

189 434

-1,1

Helse Finnmark HF

11 511

-0,4

4 048

-3,3

-4,8

49 766

-2,8

Totalt 5)

843 236

-0,6

550 244

4,5

7,6

3 733 461

5,2 (2,6)

Datakilde: Npr
1) Skillet mellom døgnopphold og dagopphold er knyttet til oppholdstype og ikke faktisk liggetid., dvs. at noen døgnopphold vil kunne være opphold med innskrivingsdato lik utskrivingsdato.
2) Dagopphold er definert etter oppholdstype, ikke liggetid, jf. note 1.
3) Skadeseksjonen ved legevakten i Storgt. 40 i Oslo, underlagt Ullevål universitetssykehus HF, har for første gang innrapportert polikliniske konsultasjoner i 2007. Dette gir en kunstig høy vekst i antall konsultasjoner fra 2006 til 2007. Tall i parentes er endringstall uten Ullevål, skadeseksjonen legevakten.
4) Endring i dagopphold når vi holder opphold i DRG 462B (dagrehabilitering) utenfor. Det er en stor nedgang i dagopphold i DRG 462B i Npr-data for 2007 sammenlignet med 2006. Dette kan knyttes til at Avregningsutvalget, basert på resultater fra journalgjennomganger, fastslo at 98 prosent av dagopphold registrert i DRG 462B ikke oppfylte kravene til registrering i DRG 462B.
5) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb).

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |