Antall DRG-poeng, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2007, samt endring fra 2007 til 2007. Helseforetak.

Helseforetak

 

DRG-poeng 1)

Samlet antall opphold 2)

Indeks for pasient-sammensetning 3)

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Nivå 2007

Pst. endr. 2006-07

Nivå 2007

Nivå 2006

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF

43 937

3,9

64 928

2,9

0,68

0,67

Akershus universitetssykehus HF

48 858

5,8

67 716

1,8

0,72

0,69

Sykehuset Asker og Bærum HF

22 217

2,0

27 817

1,3

0,80

0,79

Aker universitetssykehus HF

26 346

7,0

35 021

7,0

0,75

0,75

Ullevål universitetssykehus HF

83 045

6,0

99 728

4,7

0,83

0,82

Sunnaas sykehus HF

5 740

-0,8

3 768

45,0

1,52

2,23

Sykehuset Innlandet HF

77 685

3,6

95 396

1,1

0,81

0,79

Rikshospitalet HF

95 027

0,6

93 077

-5,0

1,02

0,96

Sykehuset Buskerud HF

33 165

1,7

41 822

2,8

0,79

0,80

Ringerike sykehus HF

12 767

8,5

18 889

28,0

0,68

0,80

Blefjell sykehus HF

14 219

1,3

17 877

1,5

0,80

0,80

Sykehuset i Vestfold HF

41 880

4,7

57 308

7,9

0,73

0,75

Sykehuset Telemark HF

33 711

1,6

47 675

-7,7

0,71

0,64

Sørlandet sykehus HF

56 910

1,0

86 044

4,0

0,66

0,68

Diakonhjemmets sykehus

14 534

5,3

12 830

2,1

1,13

1,10

Lovisenberg Diakonale Sykehus

13 479

10,9

18 065

1,9

0,75

0,69

Martina Hansens Hospital

6 806

3,1

5 938

-1,1

1,15

1,10

Betanien hospital

3 564

1,3

6 452

7,4

0,55

0,59

Revmatismesykehuset

1 669

7,3

2 087

10,9

0,80

0,83

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Stavanger HF

58 037

4,5

76 707

2,8

0,76

0,74

Helse Fonna HF

28 752

1,6

40 280

2,6

0,71

0,72

Helse Bergen HF

87 899

0,2

99 762

-6,4

0,88

0,82

Helse Førde HF

21 389

-0,2

28 020

0,9

0,76

0,77

Haraldsplass Diakonale Sykehus

11 100

-1,0

14 308

-2,2

0,78

0,77

Haugesund san.for. revmatismesykehus

1 773

-9,6

2 425

-12,7

0,73

0,71

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

Helse Sunnmøre HF

29 429

3,2

38 790

2,2

0,76

0,75

Helse Nordmøre og Romsdal HF

21 596

3,7

28 013

4,0

0,77

0,77

St. Olavs Hospital HF

77 721

3,8

89 885

4,1

0,86

0,87

Helse Nord Trøndelag HF

23 568

0,6

31 292

0,1

0,75

0,75

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

Helgelandssykehuset HF

13 245

-3,6

20 240

-2,8

0,65

0,66

Nordlandssykehuset HF

29 549

1,4

39 894

2,3

0,74

0,75

Universitetssykeh. i Nord-Norge HF

52 711

-0,8

65 867

-1,2

0,80

0,80

Helse Finnmark HF

10 764

1,6

15 559

-1,2

0,69

0,67

Totalt 4)

1 103 092

2,7

1 393 480

1,3

0,79

0,78

Datakilde: Npr
1) Antall DRG-poeng er sum korrigert vekt (ISF-vekt) i pasientdata for hver enhet/helseforetak. I fjorårets rapport ble antall DRG-poeng gjort sammenlignbart med 2005 ved at tilleggsrefusjon tillagt DRG-poeng i 2006 ble tilbakestilt. I årets rapport brukes ISF-vektene uten korreksjoner. Det vil si at antall DRG-poeng for 2006 som benyttes som beregningsunderlag i tabellene ikke er identisk med tallene presentert i fjorårets rapport.
2) Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).
3) Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall DRG-poeng og samlet antall opphold.
4) Eksklusive Hospitalet Betanien og Oslo kommunale legevakt.
Definisjoner: Se vedlegg SV5 i "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mb).

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |