Totale driftskostnader til tverrfaglig behandling av rusmiddelmisbrukere per helseregion i 2006 og 2007, samt prosentvis endring (nominell og reell). Millioner kroner i løpende priser. Regionale helseforetak

RHF

2006

2007

Prosentvis nominell endring
2006-2007

Prosentvis
reell
endring 1)
2006-2007

Helse Sør-Øst RHF

1 342

1 469

9,4

3,1

Helse Øst RHF

909

 

 

 

Helse Sør RHF

433

 

 

 

Helse Vest RHF

400

400

0,1

-5,7

Helse Midt RHF

202

219

8,7

2,5

Helse Nord RHF

192

221

15,2

8,5

Totalt

2 136

2 309

8,1

1,9

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse
1) Ved beregning av reell endring er kostnader deflatert med 6,1 prosent, se kapittel 2 i "SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007" for nærmere diskusjon av deflatorer.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |