Personell, døgnplasser og aktivitet - det psykiske helsevernet for barn og unge

Årsverk og døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2007

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Prosent endring
1998-2007

Årsverk totalt

2 155

2 408

2 882

3 033

3 507

3 682

71

Prosent endring fra året før

 

6

9

3

9

5

 

- herav polikliniske årsverk 1)

951

1 117

1 347

1 487

1 836

1 914

101

- herav årsverk ved døgn- og dagavdelinger

1 204

1 291

1 536

1 546

1 671

1 768

47

- årsverk psykiatere

91

96

113

130

138

150

65

- årsverk andre leger

74

90

115

117

154

157

112

- årsverk psykologer

394

468

541

629

732

778

97

- årsverk sosionomer

254

293

315

338

340

341

34

- årsverk annet terapipers. med høyskoleutdanning

810

937

1 211

1 219

1 425

1 432

77

- årsverk terapipersonale uten høyskoleutdanning

178

129

122

142

99

93

-48

- årsverk annet personell

354

395

466

460

618

730

106

Døgnplasser

293

297

312

326

335

334

14

Datakilde: Ssb

1) Inklusive ambulant virksomhet

Aktivitet og produktivitet i det psykiske helsevernet for barn og unge. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2007

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Prosent
endring
1998-2007

Totalt antall behandlede pasienter

20 634

26 320

30 467

39 340

47 280

49 479

140

- prosent endr. fra året før

 

14

5

14

9

5

 

- poliklinisk behandling

19 097

24 372

29 137

37 565

46 214

48 332

153

- dag- og/eller døgnbehandling

1 537

1 948

2 177

2 534

2 461

2 315

51

Behandlede pasienter i prosent av barn- og unge 0-17 år

2,0

2,5

2,8

3,6

4,3

4,5

125

Polikliniske tiltak:

 

 

 

 

 

 

 

– direkte tiltak1

129

171

235

346

474

528

309

– indirekte tiltak1

57

90

114

150

168

185

225

Polikliniske tiltak summert 1)

186

260

349

496

642

717

285

- prosent endr. fra året før

 

18

21

11

14

12

 

Sum tiltak per fagårsverk

249

301

325

398

426

448

80

Sum pasienter per fagårsverk

25

28

27

30

30

30

20

Datakilde: Ssb og Npr

1) Tallene er angitt i hele 1000

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |