Opptrappingsplanen 1998-2007
Store endringer i det psykiske helsevernet i perioden 1998 til 2007

Både det psykiske helsevernet for voksne og barn og unge har gjennom hele perioden 1998 til 2007 hatt en kraftig ressurs- og aktivitetsvekst. I tråd med Opptrappingsplanens mål, har det psykiske helsevernet for barn og unge særlig blitt styrket og antall barn og unge som fikk hjelp økte fra to til 4,5 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen i perioden 1998 til 2007.

Det psykiske helsevernet for voksne har i tillegg til økte ressurser, vært preget av en omfattende strukturendring i perioden. Antall døgnplasser ved distriktspsykiatriske tilbud økte med 25 prosent mens antall sykehjemsplasser ble redusert med hele 90 prosent. Også døgnplasser ved sykehus ble redusert i perioden. Til tross for en samlet nedgang i antall døgnplasser, har det vært en økning i ressursinnsatsen til døgnbehandlingen målt med antall årsverk. Det har med andre ord skjedd en vesentlig styrking av bemanningen av døgntilbudene. Personellfaktoren, som er et estimat på antall årsverk per pasient, økte for eksempel med 57 prosent i perioden 1998 til 2007.

Poliklinikkene for barn og unge har blitt mer produktive når man ser perioden under ett. Antall tiltak per fagårsverk økte med 80 prosent i perioden 1998 til 2007, mens antall pasienter per fagårsverk økte med 20 prosent i samme periode. Antall pasienter per fagårsverk har imidlertid vært tilnærmet uendret i perioden 2004 til 2007. Den registrerte økningen i tiltak har vært kraftigere i perioden etter Helsereformen i 2002. Det er sannsynlig at noe av tiltaksveksten kan tilskrives endret registreringspraksis. Det er sannsynligvis også slik at økt vekt på inntjening og bruk av tiltak per fagårsverk som produktivitetsindikator har gitt et incitament til å øke antall tiltak. Antall konsultasjoner per fagårsverk i poliklinikker for voksne har imidlertid endret seg svært lite i perioden (tre prosent vekst).

Tabeller

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |