Om SAMDATA Somatisk spesielisthelsetjeneste sektorrapport

Sektorrapporten for den somatiske spesialisthelsetjenesten vil inneholde et oversiktskapittel som fokuserer på utviklingen I den somatiske spesialisthelsetjenesten de siste år. Kapitlet vil både ha et nasjonalt og et regionalt perspektiv. Det vil bli lagt vekt på å belyse sammenhenger mellom forskjellige indikatorer og likheter og ulikheter i regionale utviklingstrekk. Kapitlet vil også omfatte data om avtalespesialister.

I rapporten vil det også bli gjort analyser av mer avgrensede aktuelle problemstillinger. Dette vil være

  • Effektivitetsutvikling i somatiske sykehus 2003-2007
  • Sentralisering og desentralisering av pasientbehandling
  • Pasientforløp i sykehus belyst med eksempel for utvalgte pasientgrupper

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |