Om SAMDATA Rusbehandling sektorrapport

Etter rusreformen i 2004, hvor spesialisthelsetjenesten fikk ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere, ble er det gradvis arbeidet med å fremskaffe grunnlagsdata for styringsinformasjon knyttet til tjenesteområdet RUS. SSB har innhentet opplysninger om døgnplasser og behandlingsaktivitet fra private og offentlige rustiltak fra og med 2004 og oversiktstabeller basert på disse samleoppgavene for 2007 er presentert av SSB juni 2008.

Kostnadene knyttet til rusbehandling innhentes i forbindelse med regnskapsdata som samles inn av SSB i samarbeid med SINTEF Helse. Disse presenteres i Nøkkelstallsrapporten sammen med de øvrige sektorene; psykisk helsevern og somatikk. Personellopplysninger hentes fra ulike registre i SSB og er tilgjengelig juli 2008.  Døgnplasser, behandlingsaktivitet og personellressurser for tjenesteområdet rus for aktivitetsåret 2007, samt endringer fra 2006, vil bli presentert  i sektorrapporten SAMDATA Rusbehandling som ferdigstilles september 2008.

Poliklinisk rusbehandling i 2007 vil bli viet spesiell oppmerksomhet i årets rapport.  Innen rusbehandling presenteres kun resultater på regionnivå.

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |