Helse Vest

Helse Vest har det laveste kostnadsnivået, målt i forhold til størrelsen på innbyggertallet i regionen, av samtlige regioner i 2007. Samtidig var aktivitetsnivået i den somatiske sektoren og for det psykiske helsevernet for barn og unge relativt lavt, og utviklingen preget av nedgang.

Sammenlignet med de øvrige regionene hadde Helse Vest også det laveste nivået og den laveste veksten i antall behandlede pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge. Utvikling og nivå i dekningsgrad var også lavest.

Personelltallene for det psykiske helsevernet viser at årsverksratene ligger lavest eller nest lavest av samtlige regioner. Nivåmessig er personelltallene for regionen også, relativt sett, lave for den somatiske sektoren, og utviklingen preget av nedgang. Tallene for legeårsverk viser imidlertid økning.

Kostnadsveksten var høyere i det psykiske helsevernet for voksne enn for somatisk sektor, men veksten var lavere for psykisk helsevern for barn og unge siste år. For rusbehandling var det en realnedgang.

I seksårsperioden fra 2002 til 2007 har veksten vært mye høyere for det psykiske helsevernet for barn og unge enn for de andre områdene. Innen den somatiske sektoren har lav aktivitetsvekst samtidig med relativt sett høy kostnadsvekst bidratt til økning i kostnad per DRG-poeng. Regionen hadde imidlertid fortsatt lav kostnad per DRG-poeng i 2007. 

Tilbake til "Hovedfunn fra SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007"

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |