Lavere vekst i russektoren enn forutsatt

Hovedfunn fra SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007

Fra 2006 til 2007 har det vært størst kostnadsvekst i det psykiske helsevernet. Styringskravet om at spesialisert rusbehandling skulle øke mer enn somatisk sektor er ikke innfridd.

Både det psykiske helsevernet for voksne og barn og unge har gjennom hele perioden 1998 til 2007 hatt en kraftig ressurs- og aktivitetsvekst. I tråd med Opptrappingsplanens mål, har det psykiske helsevernet for barn og unge særlig blitt styrket og antall barn og unge som fikk hjelp økte fra to til 4,5 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen i perioden 1998 til 2007.

De senere års stabile vekst i det samlede forbruket av somatiske dagbehandlinger og døgnopphold viser tegn til utflating i 2007, med en vekst på nasjonalt nivå på i underkant av en prosent. For dagoppholdene har veksten avtatt i forhold til tidligere års utvikling, med en økning i antall opphold tilsvarende i overkant av fire prosent. 

Lavere vekst i gjennomsnittlige produksjonskostnader i den somatiske sektoren i 2007 sammenlignet med året før. Forskjellene mellom regionene har avtatt.

Det er betydelige forskjeller i utviklingen i helseregionene i indikatorer for ressursinnsats, aktivitetsnivå, og ressursutnyttelse.

Les mer om funnene for hver helseregion her:

Magnussen-utvalgets beregninger forklarer mye, men ikke alt, når det gjelder helseregionenes kostnader per innbygger i tjenestesektorene.

 

Se oppslag på Helsedirektoratets nettsider 

Til hovedsiden for SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |