Helse Nord

Helse Nord har det høyeste kostnadsnivået i landet i 2007, målt som kostnader per innbygger. Kostnadsnivået er høyest i landet for samtlige tjenesteområder med unntak av rusbehandling.

Helse Nord hadde høyest vekst i kostnadene til det psykiske helsevernet for barn og unge og for rusbehandling fra 2006 til 2007. Dersom vi justerer for nedgangen i arbeidsgiveravgiften, hadde Helse Nord også høyest vekst for det psykiske helsevernet for voksne. Veksten for somatisk sektor var betydelig lavere enn for de andre sektorene.

Helse Nord er også den regionen som har den største økningen i personell, både i det psykiske helsevernet og i den somatiske sektoren.

Aktivitetsmessig er nivået høyere enn i de andre regionene, både for det psykiske helsevernet og somatisk sektor. Totalt sett har aktivitetsutviklingen i regionen fra 2006 til 2007 vært preget av nedgang i somatisk sektor, men vekst i det psykiske helsevernet. Justert for prisstigning var det en nedgang i kostnadene per DRG-poeng fra 2006 til 2007. Tar vi høyde for reduserte kostnader til arbeidsgiveravgift, snus det til en økning.

Tilbake til "Hovedfunn fra SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007"

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |