Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge hadde den laveste kostnadsveksten innen alle behandlingssektorene fra 2006 til 2007, med unntak av for rusbehandling. Det var en realnedgang i kostnadene for det psykiske helsevernet for barn og unge. Det var også tilnærmet nullvekst for den somatiske sektoren.

Aktivitetsindikatorene for somatisk sektor viser at regionen har gjennomgått en klar omstilling fra 2006 til 2007. Behandlingen går fra døgn- til dagaktivitet. Personellmessig har regionen samtidig den største nedgangen fra 2006 til 2007. Nedgangen kommer først og fremst for kategoriene administrasjon og drift i somatisk sektor.

Omstillingen vises også ved at helseforetakene i Helse Midt-Norge hadde aktivitetsvekst i den somatiske sektoren samtidig med lav kostnadsvekst, som ga en realnedgang i kostnadene per DRG-poeng. Færre innleggelser for eldre, redusert omfang av langtidsliggedager, økning i dagbehandling og generelt redusert liggetid har bidratt til reduksjonen i kostnadene per DRG-poeng.

Tilbake til "Hovedfunn fra SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007"

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |