Andel innbyggere 80 år og eldre i bostedsregioner, andel liggedager generert av pasienter 80 år og eldre og relativt sykehusbruk for gruppen. 2006 og 2007 1)

Pasientenes bostedsregion

Andel 80 år og eldre i befolkningen

Andel liggedager 80 år og eldre for døgnopphold

Relativt sykehusbruk blant 80 år og eldre

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Sør-Øst

4,69

4,63

21,43

21,34

4,57

4,61

Øst

4,56

 

21,76

 

4,77

 

Sør

4,92

 

20,84

 

4,24

 

Vest

4,44

4,39

22,08

22,26

4,97

5,07

Midt-Norge

4,96

4,94

24,65

23,46

4,97

4,75

Nord

4,55

4,53

22,14

22,09

4,87

4,88

Totalt

4,66

4,61

22,11

21,91

4,74

4,75

Datakilde: Npr
1) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Dette er endret praksis i forhold til tidligere år, der opphold med 0 liggedager ble kodet om til 1 liggedag, Endringen er gjort for å ivareta behovet for å skille liggetiden til opphold opprinnelig kodet med 0 og 1 liggedager. Tallene i tabellen vil derfor ikke være direkte sammenlignbar med tilsvarende tabell i fjorårets nøkkeltallsrapport. I likhet med tall presentert i fjorårets rapport, kodes opphold med mer enn 365 liggedager om til 365 liggedager.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |