Somatikk - Bruk av tjenester

Bruk av tjenester i den somatiske sektoren gir en presentasjon av befolkningens bruk av sykehustjenester med utgangspunkt i "sørge-for" -ansvaret. De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby befolkningen innenfor sitt geografiske område nødvendige somatiske spesialisthelsetjenester. Her presenteres forbrukstallene for befolkingen i de regionale helseforetakenes og helseforetakenes opptaksområder fro 2006 og 2007.

Datagrunnlaget som benyttes er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (Npr) om innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner ved somatiske (inkl. private) sykehus. I tillegg kommer aktiviteten fra private avtalespesialister som er inkludert i ISF-ordningen.

I fremstillingene er NAV-finansierte konsultasjoner hos private avtalespesialister inkludert. Regionale forskjeller i bruk av polikliniske tjenester på sykehus kan blant annet forklares med bruk av private avtalespesialister. Disse tallene er presentert her.

Her presenteres omfanget av sykehustjenester som generert av befolkningen innenfor helseforetakenes opptaksområder. I tabellene presenteres totaltall og rater for døgn- og dagopphold, samt polikliniske konsultasjoner, liggedager og DRG-poeng, differiensiert etter innleggelsesmåte, oppholdstype og DRG-type, samt forbrukstall for sykehusforbruk blant de eldste pasientene

 

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |