Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter oppholdstype, innleggelsesmåte og DRG-type. Antall liggedager og liggedager per 1 000 innbyggere 80 år og eldre. 2006 og 2007 1) 2)

Pasientenes bostedsregion

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold medisinsk DRG

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Sør-Øst

4 304

4 205

748

705

3 386

3 321

2 699

2 627

 

524 217

512 835

91 077

86 038

412 379

405 006

328 754

320 415

Øst

4 334

 

591

 

3 604

 

2 886

 

 

334 482

 

45 600

 

278 134

 

222 745

 

Sør

4 253

 

1 019

 

3 009

 

2 376

 

 

189 735

 

45 477

 

134 245

 

106 009

 

Vest

4 626

4 505

1 024

908

3 467

3 453

2 737

2 664

 

198 724

194 332

43 972

39 184

148 957

148 944

117 588

114 910

Midt-Norge

4 977

4 417

680

616

4 139

3 653

3 217

2 834

 

161 206

143 839

22 025

20 050

134 038

118 953

104 200

92 282

Nord

5 025

4 880

735

693

4 188

4 076

3 244

3 226

 

105 667

102 162

15 464

14 510

88 071

85 337

68 207

67 538

Alle bostedsreg.

4 537

4 360

791

731

3 591

3 469

2 836

2 723

 

989 814

953 168

172 536

159 781

783 444

758 239

618 749

595 144

Utl./uten bosted

688

964

86

25

597

926

420

570

Totalt

990 502

954 132

172 622

159 805

784 041

759 164

619 168

595 713

Datakilde: Npr
1) Tallene fra 2006 har blitt korrigert i forhold til fjorårets SAMDATA-rapport, ettersom 6 791 opphold ved Oslo kommunale legevakt i 2006 feilaktig var rapportert til Npr som elektive opphold. Disse er nå korrigert til ø-hjelpsopphold.
2) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Dette er endret praksis i forhold til tidligere år, der opphold med 0 liggedager ble kodet om til 1 liggedag, Endringen er gjort for å ivareta behovet for å skille liggetiden til opphold opprinnelig kodet med 0 og 1 liggedager. Tallene i tabellen vil derfor ikke være direkte sammenlignbar med tilsvarende tabell i fjorårets nøkkeltallsrapport. I likhet med tall presentert i fjorårets rapport, kodes opphold med mer enn 365 liggedager om til 365 liggedager.

Kontaktperson:

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

Linda Midttun

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |