Bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregionene i 2007 etter pasientenes bostedsregion. Faktisk aktivitet

Forbruksindikatorer

Sør-Øst

Vest

Midt-Norge

Nord

Totalt

Aktivitet i den somatiske spesialisthelsetjenesten

 

 

 

 

 

Døgnopphold

480 775

168 480

116 533

92 407

858 1951

Dagopphold

333 772

103 016

79 351

56 041

572 1801

Polikliniske konsultasjoner

2 049 6082

699 319

553 031

426 173

3 728 1311

Konsultasjoner private avtale spes., ekskl. ISF-virksomhet3

1 404 876

361 731

227 698

97 928

2 092 234

Opphold opptreningsinstitusjoner

17 271

4 943

5 509

4 196

31 9191

DRG-poeng døgnopphold4

540 693

181 850

133 304

97 648

957 8471

DRG-poeng dagopphold

99 872

35 325

26 401

16 629

178 3761

Liggedager døgnopphold

2 323 963

849 953

596 042

455 009

4 241 2421

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV

25 121

9 967

6 757

5 836

47 681

Døgnopphold PHV

27 322

10 868

7 141

6 240

51 571

Polikliniske konsultasjoner PHV

551 753

175 841

159 802

101 022

988 418

Behandlede pasienter PHBU

27 731

8 548

6 320

6 810

49 4795

Polikliniske tiltak PHBU

419 765

124 376

81 180

91 188

717 1606

Datakilde: Npr og Ssb

1) Totaltall er eksklusive opphold for utenlandske pasienter/pasienter uten bosted.
2) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 for første gang polikliniske konsultasjoner. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til Npr tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848.
3) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF. I fjorårets SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten ble det presentert en justert vekt for 2006. Dette fordi det i ISF-ordningen for 2006 ble innført en rekke nye refusjonsregler som gjorde at de korrigerte vektene i ISF-sammenheng ble noe høyere enn hva som ville vært tilfelle uten disse refusjonsreglene. Det ble derfor i SAMDATA-sammenheng beregnet DRG-poeng der noen av disse refusjonsreglene ble tilbakestilt slik at DRG-poengene skulle være sammenlignbare med tidligere år. Endringene i DRG-systemet fra 2006 til 2007 er ikke så store som året før, og vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i ISF-vektene for 2006 og 2007 i årets nøkkeltallsrapport. Dette betyr at antall DRG-poeng for 2006 er korrigert i forhold til fjorårets rapport.
4) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 84 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”.
5) Totaltall inklusive 70 pasienter uten regiontilknytning.
6) Totaltall inklusive 651 polikliniske tiltak uten regiontilknytning.

 

Kontaktperson:

 

 


 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |