Tabeller - forbruk av spesialisthelsetjenester Somatikk og Psykisk helsevern samlet

Oversikter på regionnivå

Oversikter Helse Sør-Øst

Oversikter Helse Vest

Oversikter Helse Midt-Norge

Oversikter Helse Nord

Oversikt privat avtalepraksis

  • Konsultasjoner ved offentlig poliklinikk og konsultasjoner hos privat avtalespesialist per 1 000 innbyggere i bostedsregionene, 2006-2007. Estimat for antall konsultasjoner hos privat avtalepraksis i parentes.

Publisert 10. juli 2008

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |