Konsultasjoner ved offentlig poliklinikk og konsultasjoner hos privat avtalespesialist per 1 000 innbyggere i bostedsregionene, 2006-2007. Estimat for antall konsultasjoner hos privat avtalepraksis i parentes 1).

Pasientens

bosteds-

region

Konsultasjoner per 1 000 innbyggere

Avtalespes. 2006

Off. poliklinikk 2006 2)

Totalt

2006

Avtalespes. 2007

Off. poliklinikk 2007 1)

Totalt

2007

Sør-Øst

511

(1 328 870)

729

1 240

533

(1 404 876)

744

1 277

Vest

380

(367 480)

713

1 093

369

(361 731)

712

1 081

Midt-Norge

324

(211 450)

827

1 151

345

(227 698)

838

1 183

Nord

239

(110 293)

910

1 149

212

(97 928)

922

1 134

Totalt

431

(2 018 093)

757

1 188

442

(2 092 234)

768

1 210

Datakilde: Npr
1) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 84 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for den somatiske spesiallisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”.
2) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 for første gang polikliniske konsultasjoner. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til Npr tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. I tabellen har disse konsultasjonene blitt ekskludert for å gjøre ratetallene for 2006 og 2007 sammenlignbare. Dersom disse konsultasjonene hadde vært inkludert ville det endret Sør-Østs rate for 2007 fra 778 til 744, og raten for alle bostedsregioner fra 768 til 787.

 

Kontaktperson:

Linda Midttun

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |