Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i Helse Vest, 2002-2007. Faktisk aktivitet

Forbruksindikatorer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pst endr 2006-07

Aktivitet i den somatiske spesialisthelsetjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

154 396

162 662

166 060

169 330

173 137

168 480

-2,7

Dagopphold

64 222

78 774

89 552

102 536

102 674

103 016

0,3

Polikliniske konsultasjoner

568 601

608 491

646 497

668 623

689 628

699 319

1,4

Konsultasjoner private avtale spes., ekskl. ISF-virksomhet 1)

 

 

 

 

367 480

361 731

-1,6

Opphold opptreningsinstitusjoner

 

 

 

 

4 525

4 943

9,2

DRG-poeng døgnopphold 2)

158 416

168 082

169 341

177 066

181 844

181 850

0,0

DRG-poeng dagopphold 2)

21 735

28 359

31 381

36 029

33 621

35 325

5,1

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV 3)

7 664

8 405

8 027

8 667

9 600

9 967

3,8

Døgnopphold PHV

9 010

9 623

9 438

9 888

10 547

10 868

3,0

Polikliniske konsultasjoner PHV3

107 316

123 692

130 110

145 830

155 652

175 841

13,0

Behandlede pasienter PHBU

5 386

5 979

7 224

7 737

8 403

8 548

1,7

Polikliniske tiltak PHBU

68 359

86 720

99 125

103 963

115 248

124 376

7,9

Datakilde: Npr og Ssb
1) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 84 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”.
2) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF. I fjorårets SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten ble det presentert en justert vekt for 2006. Dette fordi det i ISF-ordningen for 2006 ble innført en rekke nye refusjonsregler som gjorde at de korrigerte vektene i ISF-sammenheng ble noe høyere enn hva som ville vært tilfelle uten disse refusjonsreglene. Det ble derfor i SAMDATA-sammenheng beregnet DRG-poeng der noen av disse refusjonsreglene ble tilbakestilt slik at DRG-poengene skulle være sammenlignbare med tidligere år. Endringene i DRG-systemet fra 2006 til 2007 er ikke så store som året før, og vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i ISF-vektene for 2006 og 2007 i årets nøkkeltallsrapport. Dette betyr at antall DRG-poeng for 2006 er korrigert i forhold til fjorårets rapport.
3) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

Kontaktperson:

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |