Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst, 2002-2007. Rater i den somatiske spesialisthelsetjenesten, det psykiske helsevernet for voksne og det psykiske helsevernet for barn og unge

Forbruksindikatorer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Aktivitet i den somatiske spesialisthelsetjenesten

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold per 1 000 innbyggere

170

180

180

182

187

183

Dagopphold per 1 000 innbyggere

82

97

103

114

123

127

Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere 1)

645

675

696

715

729

778

Kons. private avtale spes. per 1 000 innb., ekskl. ISF-virksomhet 2)

 

 

 

 

511

533

Opphold per 1 000 innb. opptreningsinstitusjoner

 

 

 

 

6

7

DRG-poeng per 1 000 innb. døgnopph. 3)

184

193

195

199

204

205

DRG-poeng per 1 000 innb. dagopph. )3

27

32

32

35

35

38

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

Utskrivinger per 10 000 innb 18 år+ PHV4

97

105

109

113

129

123

Døgnopph. per 10 000 innb 18 år+ PHV

113

121

126

129

141

134

Polikliniske konsultasjoner per 10 000 innb. 18 år+ PHV4

1 868

2 136

2 303

2 619

2 743

2 704

Behandlede pasienter per 100 innb. 0-17 år PHBU

3,0

3,3

3,7

4,0

4,4

4,7

Polikliniske tiltak per 10 000 innb.
0-17 år PHBU

3 230

4 185

4 574

5 319

6 348

7 072

Datakilde: Npr og Ssb

1) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 for første gang polikliniske konsultasjoner. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til Npr tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. Dersom disse konsultasjonene holdes utenfor endres Sør-Østs rate for 2007 fra 778 til 744.
2) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 84 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”.
3) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF. I fjorårets SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten ble det presentert en justert vekt for 2006. Dette fordi det i ISF-ordningen for 2006 ble innført en rekke nye refusjonsregler som gjorde at de korrigerte vektene i ISF-sammenheng ble noe høyere enn hva som ville vært tilfelle uten disse refusjonsreglene. Det ble derfor i SAMDATA-sammenheng beregnet DRG-poeng der noen av disse refusjonsreglene ble tilbakestilt slik at DRG-poengene skulle være sammenlignbare med tidligere år. Endringene i DRG-systemet fra 2006 til 2007 er ikke så store som året før, og vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i ISF-vektene for 2006 og 2007 i årets nøkkeltallsrapport. Dette betyr at antall DRG-poeng for 2006 er korrigert i forhold til fjorårets rapport.
4) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

 

Kontaktperson:

 


 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |