Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst, 2002-2007. Faktisk aktivitet

Forbruksindikatorer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pst. endr. 2006-07

Aktivitet i den somatiske spesialisthelsetjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

428 821

454 578

459 905

468 916

486 090

480 775

-1,1

Dagopphold

207 354

245 795

263 839

293 776

319 342

333 772

4,5

Polikliniske konsultasjoner 1)

1 622 635

1 708 765

1 774 800

1 837 826

1 893 939

2 049 608

8,21 1)

Konsultasjoner private avtale spes., ekskl. ISF-virksomhet 2)

 

 

 

 

1 328 870

1 404 876

5,7

Opphold opptreningsinstitusjoner

 

 

 

 

14 426

17 271

19,7

DRG-poeng døgnopphold 3)

462 069

489 275

497 978

512 988

531 273

 540 693

1,8

DRG-poeng dagopphold 3)

68 460

81 798

81 435

89 584

91 582

99 872

9,1

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV4

18 842

20 566

21 440

22 475

25 898

25 121

-3,0

Døgnopphold PHV

21 886

23 667

24 706

25 672

28 222

27 322

-3,2

Polikliniske konsultasjoner PHV 4)

363 209

417 519

453 376

520 191

550 890

551 753

0,2

Behandlede pasienter PHBU

16 851

19 111

21 482

23 712

26 200

27 731

5,8

Polikliniske tiltak PHBU

184 334

241 087

265 805

311 503

374 434

419 765

12,1

Datakilde: Npr og Ssb
1) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 for første gang polikliniske konsultasjoner. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til Npr tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. Dersom disse konsultasjonene holdes utenfor utgjør den prosentvise endringen fra 2006 til 2007 3,4 prosent.

2) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 84 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten” (Pdf - 2 Mbg).

3) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF. I fjorårets SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten ble det presentert en justert vekt for 2006. Dette fordi det i ISF-ordningen for 2006 ble innført en rekke nye refusjonsregler som gjorde at de korrigerte vektene i ISF-sammenheng ble noe høyere enn hva som ville vært tilfelle uten disse refusjonsreglene. Det ble derfor i SAMDATA-sammenheng beregnet DRG-poeng der noen av disse refusjonsreglene ble tilbakestilt slik at DRG-poengene skulle være sammenlignbare med tidligere år. Endringene i DRG-systemet fra 2006 til 2007 er ikke så store som året før, og vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i ISF-vektene for 2006 og 2007 i årets nøkkeltallsrapport. Dette betyr at antall DRG-poeng for 2006 er korrigert i forhold til fjorårets rapport.

4) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.

Kontaktperson:

 

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |