Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i Helse Nord, 2002-2007. Rater i den somatiske spesialisthelsetjenesten, det psykiske helsevernet for voksne og det psykiske helsevernet for barn og unge

Forbruksindikatorer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Aktivitet i den somatiske spesialisthelsetjenesten

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold per 1 000 innbyggere

191

198

200

201

203

200

Dagopphold per 1 000 innbyggere

88

102

106

110

120

121

Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere

812

858

871

879

910

922

Kons. Private avtale spes. per 1 000 innb., ekskl. ISF-virksomhet 1)

 

 

 

 

239

212

Opphold per 1 000 innb. Opptreningsinstitusjoner

 

 

 

 

9

9

DRG-poeng per 1 000 innb. døgnopph. 2)

198

203

205

209

215

211

DRG-poeng per 1 000 innb. dagopph. 2)

28

34

33

34

34

36

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

Utskrivinger per 10 000 innb 18 år+ PHV 2)

128

132

135

135

153

165

Døgnopph. per 10 000 innb 18 år+ PHV

144

152

156

153

164

177

Polikliniske konsultasjoner per 10 000 innb. 18 år+ PHV 3)

1 770

1 937

2 201

2 197

2 512

2 863

Behandlede pasienter per 100 innb. 0-17 år PHBU

4,3

4,6

5,1

5,7

5,9

6,3

Polikliniske tiltak per 10 000 innb. 0-17 år PHBU

4 770

5 623

6 147

6 939

7 689

8 477

Datakilde: Npr og Ssb
1) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 84 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for den somatiske spesiallisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”.
2) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF. I fjorårets SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten ble det presentert en justert vekt for 2006. Dette fordi det i ISF-ordningen for 2006 ble innført en rekke nye refusjonsregler som gjorde at de korrigerte vektene i ISF-sammenheng ble noe høyere enn hva som ville vært tilfelle uten disse refusjonsreglene. Det ble derfor i SAMDATA-sammenheng beregnet DRG-poeng der noen av disse refusjonsreglene ble tilbakestilt slik at DRG-poengene skulle være sammenlignbare med tidligere år. Endringene i DRG-systemet fra 2006 til 2007 er ikke så store som året før, og vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i ISF-vektene for 2006 og 2007 i årets nøkkeltallsrapport. Dette betyr at antall DRG-poeng for 2006 er korrigert i forhold til fjorårets rapport.
3) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.


 

Kontaktperson:

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |