Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i Helse Nord, 2002-2007. Faktisk aktivitet

Forbruksindikatorer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pst endr 2006-07

Aktivitet i den somatiske spesialisthelsetjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

88 283

91 532

92 636

93 045

93 956

92 407

-1,6

Dagopphold

40 669

47 889

48 904

50 956

55 672

56 041

0,7

Polikliniske konsultasjoner

375 608

396 988

402 797

406 772

420 622

426 173

1,3

Konsultasjoner private avtale spes., ekskl. ISF-virksomhet 1)

 

 

 

 

110 293

97 928

-11,2

Opphold opptreningsinstitusjoner

 

 

 

 

4 356

4 196

-3,7

DRG-poeng døgnopphold 2)

91 386

94 104

94 810

96 928

99 299

97 648

-1,7

DRG-poeng dagopphold 2)

13 006

15 755

15 178

15 561

15 772

16 629

5,4

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV 3)

4 491

4 647

4 765

4 747

5 381

5 836

8,5

Døgnopphold PHV

5 046

5 346

5 481

5 391

5 779

6 240

8,0

Polikliniske konsultasjoner PHV3

62 102

68 080

77 460

77 472

88 395

101 022

14,3

Behandlede pasienter PHBU

4 824

5 078

5 617

6 238

6 562

6 810

3,8

Polikliniske tiltak PHBU

53 386

62 662

68 062

76 492

83 813

91 188

8,8

Datakilde: Npr og Ssb
1) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 84 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”.
2) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF. I fjorårets SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten ble det presentert en justert vekt for 2006. Dette fordi det i ISF-ordningen for 2006 ble innført en rekke nye refusjonsregler som gjorde at de korrigerte vektene i ISF-sammenheng ble noe høyere enn hva som ville vært tilfelle uten disse refusjonsreglene. Det ble derfor i SAMDATA-sammenheng beregnet DRG-poeng der noen av disse refusjonsreglene ble tilbakestilt slik at DRG-poengene skulle være sammenlignbare med tidligere år. Endringene i DRG-systemet fra 2006 til 2007 er ikke så store som året før, og vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i ISF-vektene for 2006 og 2007 i årets nøkkeltallsrapport. Dette betyr at antall DRG-poeng for 2006 er korrigert i forhold til fjorårets rapport.
3) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005.


 

Kontaktperson:

 

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |