Utvikling i bruk av spesialisthelsetjenestene i Helse Midt-Norge, 2002-2007. Faktisk aktivitet

Forbruksindikatorer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pst endr 2006-07

Aktivitet i den somatiske spesialisthelsetjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Døgnopphold

110 470

116 669

118 646

119 717

119 118

116 533

-2,2

Dagopphold

48 301

56 750

65 475

66 436

70 562

79 351

12,5

Polikliniske konsultasjoner

486 032

519 656

543 736

538 875

540 052

553 031

2,4

Konsultasjoner private avtale spes., ekskl. ISF-virksomhet 1)

 

 

 

 

211 450

227 698

7,7

Opphold opptreningsinstitusjoner

 

 

 

 

5 098

5 509

8,1

DRG-poeng døgnopphold 2)

117 600

122 487

125 553

129 008

131 919

133 304

1,1

DRG-poeng dagopphold 2)

15 736

19 634

23 208

22 348

22 228

26 401

18,8

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

 

 

Utskrivninger PHV 3)

5 238

5 591

5 615

6 174

6 670

6 757

1,3

Døgnopphold PHV

5 720

6 103

6 096

6 646

7 157

7 141

-0,2

Polikliniske konsultasjoner PHV 3)

81 327

89 930

97 446

123 897

135 852

159 802

17,6

Behandlede pasienter PHBU

3 933

4 205

4 987

5 710

6 115

6 320

3,4

Polikliniske tiltak PHBU

43 289

56 749

62 971

69 346

71 743

81 180

13,2

Datakilde: Npr og Ssb
1) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 84 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten”.
2) Antall DRG-poeng er summen av ISF-vektene (korrigert kostnadsvekt for DRG) for foretakene, private institusjoner og avtalespesialister innenfor ISF. I fjorårets SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten ble det presentert en justert vekt for 2006. Dette fordi det i ISF-ordningen for 2006 ble innført en rekke nye refusjonsregler som gjorde at de korrigerte vektene i ISF-sammenheng ble noe høyere enn hva som ville vært tilfelle uten disse refusjonsreglene. Det ble derfor i SAMDATA-sammenheng beregnet DRG-poeng der noen av disse refusjonsreglene ble tilbakestilt slik at DRG-poengene skulle være sammenlignbare med tidligere år. Endringene i DRG-systemet fra 2006 til 2007 er ikke så store som året før, og vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i ISF-vektene for 2006 og 2007 i årets nøkkeltallsrapport. Dette betyr at antall DRG-poeng for 2006 er korrigert i forhold til fjorårets rapport.
3) Aktivitet fordelt etter institusjonenes tilknytningsregion fra 2002 til 2005. 
 

Kontaktperson:

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |