Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006
Lokalsykehusenes rolle og fremtid har de senere år vært hyppig debattert og har vært gjenstand for flere utredninger. Det har likevel vært gjort få systematiske analyser av forskjeller mellom helseregionene når det gjelder sammenhengene mellom pasientenes alder, type behandling og bruk av lokalsykehus. I dette kapitlet ((som er kapittel 3 i rapporten SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006) analyseres bruken av lokalsykehus de siste fem år ved hjelp av logistisk regresjon for å kunne bidra med systematisk kunnskap om utviklingen i bruk av lokalsykehus og forskjeller mellom helseregionene.

Analysene viser betydelige forskjeller mellom regionene når det gjelder sannsynligheten for bruk av lokalsykehus. Sannsynligheten for bruk av lokalsykehus øker sterkere med økende alder for pasienter bosatt i helseregion Sør enn for pasienter bosatt i helseregion Nord, men det er likevel en høyere andel av pasientene i helseregion Nord enn i Sør som bruker lokalsykehus – uavhengig av alder.  For pasienter i helseregion Sør er sannsynligheten for bruk av lokalsykehus like høy ved elektiv kirurgisk behandling som ved behov for øyeblikkelig indremedisinsk behandling, men for pasienter bosatt i helseregion Midt-Norge eller Nord, er sannsynligheten for bruk av lokalsykehus betydelig høyere ved behov for øyeblikkelig hjelp enn ved elektiv behandling.

Generelt viser resultatene at en eldre kvinne, bosatt i en mindre kommune i Nord-Norge, med behov for øyeblikkelig medisinsk behandling, har langt større sannsynlighet for å bli behandlet på et lokalsykehus enn en yngre mann, bosatt i en stor kommune i helseregion Sør, som ble innlagt for elektiv kirurgisk behandling.

Analysene viste også en liten, men statistisk signifikant nedgang i sannsynligheten for bruk av lokalsykehus i perioden fra 2002 til 2006. Dette gjaldt også for eldre pasienter, og skyldes ikke at det var færre behandlinger på lokalsykehus i 2006 enn i 2002, men at aktivitetsveksten var lavere enn ved andre typer sykehus.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |