Reinnleggelser 2002-2006
I dette kapitlet (som er kapittel 5 i rapporten SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006) studeres reinnleggelser i perioden 2002-2006.

En reinnleggelse er definert som en øyeblikkelig hjelp innleggelse innen 30 dager etter forrige utskrivning. Kapitlet fokuserer på tre problemstillinger:

  • I de senere år har antall reinnleggelser for døgnpasienter økt mer enn totalt antall døgnopphold. Er dette en utvikling som har fortsatt også i 2006?
  • Hva karakteriserer pasienter som blir reinnlagt?
  • Er det noen sammenheng mellom reduksjon i gjennomsnittlig liggetid og økning i reinnleggelsesrate?

Datagrunnlaget er pasientdata fra Norsk Pasientregister for årene 2002-2006, og omfatter heldøgnspasienter (ikke dagpasienter). Opphold ved sykehus som har få eller ingen øyeblikkelig hjelp innleggelser er ekskludert, det samme gjelder pasienter som dør i løpet av sykehusoppholdet og friske nyfødte (DRG 391).

Økningen i reinnleggelser som har vært observert de senere årene fortsatte i 2006. Fra 2002 til 2006 økte antall døgnopphold etterfulgt av en reinnleggelse med 28 prosent sammenlignet med 11 prosent for opphold som ikke ble etterfulgt av en reinnleggelse. Sannsynligheten for at en pasient blir reinnlagt økte med økende alder, og reinnleggelsesratene var høyere for menn enn for kvinner. Kirurgiske pasienter hadde lavere reinnleggelsesrate enn andre pasienter, uavhengig av alder. Det var altså ikke uforutsette komplikasjoner etter kirurgiske inngrep som forårsaket de fleste reinnleggelsene. Pasienter utskrevet i juli måned hadde større sannsynlighet for å bli reinnlagt enn pasienter utskrevet ellers i året, noe som kan ha sammenheng med bemanning (både i og utenfor sykehus) i ferietiden. Pasienter som ved utskrivning ble gruppert til en DRG m/bk hadde større sannsynlighet for å bli reinnlagt enn andre pasienter. Disse hadde i gjennomsnitt lengre liggetid enn andre, slik at reinnleggelsesratene økte med økende liggetid. Pasienter som ble reinnlagt hadde også lengre gjennomsnittlig liggetid for oppholdet før reinnleggelsen enn pasienter som ikke ble reinnlagt.

Både fra 2004 til 2005 og fra 2005 til 2006 ble det på sykehusnivå funnet en statistisk signifikant sammenheng mellom relativ endring i gjennomsnittlig liggetid og relativ endring i reinnleggelsesrate. Det samme kunne ikke påvises for endringer fra 2002 til 2003 og fra 2003 til 2004.

I 2006 ble det registrert flest reinnleggelser for sykdommer i åndedrettssystemet, sykdommer i sirkulasjonsorganene og for visse kreftsykdommer.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |