Pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i spesialisthelsetjenesten i perioden 2002-2006
I dette kapitlet (som er kapittel 7 i rapporten SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006) blir det sett på aktivtetsutviklingen blant pasienter med kroniske sykdommer. Bakgrunnen er at denne pasientgruppen fremheves som en prioritert pasientgruppe i sykehusreformens foremelle dokumenter (Ot.prp. 66 (2000-2001)) og i de årlige styringsdokumentene fra Helsedepartementet til de regionale helseforetakene.

Analysen viser at aktivitetsveksten blant pasienter med kroniske hoveddiagnoser er laver enn blant pasienter med andre hoveddiagnoser. Også når vi inkluderer opphold og polikliniske kontakter blant disse pasientene som er registrert med andre hoveddiagnoser har disse pasientene lavere aktivitetsvekst enn øvrige pasienter.

Det er regionale variasjoner i dette bildet. I Helseregion Vest og Midt-Norge har andelen pasienter med kroniske hoveddiagnoser hatt en sterkere økning enn øvrige pasienter. Mer konkret har Helseregion Vest og Midt-Norge hatt en kraftig prosentvis økning i raten for dagpasienter. Disse to regionene har også hatt en økning i andelen kontakter totalt som kan knyttes til pasienter med en kronisk hoveddiagnose.

Hvorvidt dette er en indikasjon på at tilbudet til denne pasientgruppen har blitt dårligere i noen helseregioner og bedre i andre er imidlertid ikke gitt. Endringer i forbruk kan også indikere endringer i behov, endring i tilbud i kommunehalsetjenesten m.m.

I tillegg kan det stilles spørsmål om hvorvidt datagrunnlaget er egnet til å belyse denne pasientgruppen med tanke på at disse pasientene også kan motta behandling i primærhelsetjeneste, av private spesialister, samt den begrensingen som ligger i at det ikke er mulig å følge pasienten over flere kalenderår.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |