Effektivitetsutvikling 2003-2006
Dette kapitlet (som er kapittel 6 i rapporten SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2006) viser effektivitetsutvikling for den somatiske sektoren av spesialisthelsetjenesten i perioden 2003 til 2006.

Kostnadseffektiviteten øker med to prosent i perioden fra 2003 til 2006. Økningen er marginal på 0,1 prosent siste år. Siste år øker kostnader til pasientbehandling mer enn aktivitetsveksten i form av DRG-poeng, men dette motsvares av at aktivitetsveksten i form av polikliniske konsultasjoner er sterkere enn kostnadsveksten. For perioden samlet kan veksten i kostnadseffektivitet relateres til at aktivitetsveksten samlet er sterkere enn kostnadsveksten.

Teknisk effektivitet øker med 1,3 prosent i perioden fra 2003 til 2006. Veksten forklares med at aktivitetsøkningen langt overstiger veksten i personellinnsats. Personellinnsats i form av leger øker relativt mer enn aktiviteten, men dette mer enn motsvares av svakere vekst for øvrige personellgrupper.

For regionene beregnes ulik effektivitetsutvikling i perioden fra 2003 til 2006. Helse Sør og Helse Vest har en sterkere vekst i kostnadseffektiviteten på om lag fem prosent, mens Helse Midt-Norge derimot har et fall på om lag fire prosent. Teknisk effektivitet øker med fem prosent i Helse Øst, mot en tilsvarende reduksjon i Helse Midt-Norge. Ulik vekst har imidlertid medført en utjevning i effektivitetsnivå mellom helseregioner, både når det gjelder kostnadseffektivitet og teknisk effektivitet.

Økt kostnadseffektivitet på regionalt nivå er assosiert med økt spredning i effektivitetsnivå mellom helseforetakene innad i regionen. For Helse Øst og Helse Nord er økt spredning i effektivitetsnivå innad i regionen et resultat av at noen helseforetak øker effektiviteten, mens den for andre reduseres. For Helse Sør og Helse Vest er økt spredning i effektivitetsnivå et resultat av at enkelte helseforetak har en særlig sterk effektivitetsvekst.

 

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |