Hovedfunn i SAMDATA Rusbehandling 2006

Kostnader til rusbehandling økte mer fra 2005 til 2006 enn både somatikk og psykisk helsevern. Totale kostnader er for 2006 på 2,1 mrd. Det er store regionale forskjeller mellom kostnadsnivået og omfanget av tilbudet, men målt i totale driftskostnader per innbygger ble ulikhetene redusert fra 2005 til 2006.

Median ventetid for pasienter som har mottatt tverrfaglig spesialisert rusbehandling i løpet av 1. tertial 2007 var på 7 uker. Det er store forskjeller mellom regionene.

Totalt 15 prosent av langtidstilbudet målt i oppholdsdøgn innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er dekket ved tilleggskjøp utover det planlagte behandlingstilbudet. Dette kommer primært yngre ruspasienter til gode.

Dekning av langtidsplasser er høyest i Helse Øst RHF og regionens rustiltak bidrar i tillegg med døgnplasser til langtidstilbudet i de øvrige regionene. Spesielt Helse Vest RHF og Helse Nord RHF benytter seg i stor grad av tilleggskjøp fra Helse Øst RHF for å supplere langtidstilbudet til sine ruspasienter.

Døgnplassdekningen i Helse Vest RHF er lav for alle døgntilbud. Dette kompenseres med kjøp av behandlingsplasser i andre regioner både innen korttids- og langtidsbehandling.

Det er få avrusningsplasser i forhold til innbyggertallet i Helse Nord RHF sammenlignet med de øvrige regionene. Ventetiden på døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling var på 17 uker i 1. tertial 2007. For få avrusningsplasser kan være en av årsakene til den lange ventetiden.

Pasienter som venter på poliklinisk rusbehandling må vente lengre enn de som venter på døgntilbud i Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF. Regionene har lavere poliklinisk aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling målt i konsultasjoner per innbygger sammenlignet med de øvrige regionene.

Publisert 9. november 2007

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |