Produktivitet i BUP
Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge: Produktivitetsindikatorer 1998-2006.

2005-2006: Små endringer i produktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge

I 2006 utførte behandlerne i poliklinikker for barn og unge flere tiltak per dag/fagårsverk enn året før, og også tiltak per pasient økte. Antall pasienter per fagårsverk ble imidlertid svakt redusert. I gjennomsnitt ble det behandlet 30 pasienter per fagårsverk i 2006. Helse Vest og Helse Midt-Norge hadde en svak økning i antall pasienter per fagårsverk og nærmer seg nivået til de tre øvrige regionale helseforetakene.

Tabeller:

1998-2006: Betydelig produktivitetsvekst blant poliklinikkene i BUP

Opptrappingsplanen for psykisk helse legger til grunn at produktiviteten målt med tiltak per behandler per dag skal øke med 50 prosent. Det har blitt stilt spørsmålstegn ved om tall for tiltak, pasienter og årsverk kan brukes til å si noe om produktivitetsutviklingen.

Fra 1998 til 2006 økte tiltak per fagårsverk med nær 70 prosent, mens pasienter per fagårsverk økte med 20 prosent. I tillegg økte tiltak per pasient med 37 prosent. Det har med andre ord vært en kraftig økning i produktivitet målt med registrerte tiltak, mens økningen for behandlede pasienter har vært mer moderat.

For perioden 1998 til 2006 er det mye som tyder på at det kan ha skjedd en endring i registreringspraksis for tiltak i form av mer registrering og annerledes registrering. Men det er også gode grunner til å tro at de observerte endringene i perioden 1998 til 2006 har sammenheng med at poliklinikkene har endret behandlingspraksis og at pasientsammensetningen er endret.

Det er gode grunner til å tro at ”antall behandlede pasienter” er riktig og i liten grad påvirket av registreringspraksis. Når antall pasienter per fagårsverk brukes som uttrykk for produktivitetsutvikling, er det følgelig grunn til å stole på tallenes tale. Når antall tiltak per fagårsverk brukes som produktivitetsindikator, bør tallene tolkes med forsiktighet.

Tabell:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |